Hoppa till innehåll
Media

Arvoden och ersättningar för familjevård 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2022 17.06
Nyhet

Arvodena och ersättningarna för familjevård ändras den 1 januari 2023. Minimibeloppet av vårdarvodet stiger till 879,44 euro i månaden. Samtidigt överförs ansvaret för ordnandet av familjevård från kommunerna till välfärdsområdena.  

Vårdarvodet för familjevård kan också vara högre än minimibeloppet, eller av särskilda orsaker lägre. Om det vårdarvode som fastställts i uppdragsavtalet är högre eller lägre än minimibeloppet, höjs vårdarvodet med 3,8 procent den 1 januari 2023 på grund av indexjusteringen.  

Minimibeloppet av kostnadsersättningen för familjevård är 473,88 euro från och med den 1 januari 2023. Även de andra minimibeloppen av kostnadsersättningar ska justeras så att de motsvarar poängtalet för levnadskostnadsindex. Startersättningens maximibelopp är 3365,30 euro per person i familjevård. 

Ansvaret för att ordna familjevård överförs från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023 i samband med social- och hälsovårdsreformen. Välfärdsområdet ska förenhetliga grunderna för beviljandet av vårdarvodena, kostnadsersättningarna och startersättningarna för familjevård.  Minimibeloppen av vårdarvodena och kostnadsersättningen och maximibeloppet av startersättningen är dock lika stora i hela landet.  


Ytterligare information:

Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 185, [email protected]

Juridiska frågor om förenhetligandet av de vårdarvoden och ersättningar som betalas i välfärdsområdet: Erkki Papunen, regeringsråd, tfn 0295 163 298, [email protected]

Tillbaka till toppen