Asumispalvelut ja asunnon muutostyöt

Asumispalvelut - kuvituskuvaAsumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja, joiden järjestämisestä vastaa hyvinvointialue.

Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. Tavoitteena on, etteivät puutteelliset asumisolot aiheuta laitos- tai muiden palvelujen tarvetta.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa asumispalveluja koskevan lainsäädännön valmistelusta sekä yleisestä ohjauksesta.

Asumispalveluja järjestetään myös vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (kehitysvammalain) perusteella. Myös lastensuojelulaissa on asumiseen liittyvää sääntelyä. 

 

Asunnon muutostyöt

Hyvinvointialue voi harkintansa mukaan tukea omassa kodissa selviytymistä myöntämällä taloudellista tukea asunnon varusteluun ja muutostöihin (esim. luiskat, tuet, pesutilojen muutokset jne).

Korvausta voivat saada ikäihmiset ja vammaiset, joille muutostyöt mahdollistavat asumisen jatkamisen kotona. Asuntojen korjausavustusta haetaan kunnasta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korjausavustuksia ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin haetaan ARA:lta.

Tuettu asuminen

Tuettua asumista on tarjolla niille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseensa tai siihen siirtymisessä.  

Tuetulla asumisella tarkoitetaan itsenäistä asumista, jota tuetaan sosiaaliohjauksella. Tuetusta asumisesta hyötyvät esimerkiksi nuoret, ikäihmiset, vammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa asiakkaalla on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut ja hoidon ja huolenpidon tarpeensa kohonnut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavaan syyn vuoksi.

Ympärivuorokautinen asuminen

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä asukkailla on oma huone tai asunto ja lisäksi yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Hyvinvointialueet, järjestöt ja yksityiset tuottavat asumispalveluja

Tuettua asumista, yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista palveluasumista tuottavat hyvinvointialueet, järjestöt ja yksityiset yrittäjät. Hyvinvointialueen järjestämiin asumispalveluihin haetaan hyvinvointialueen  sosiaalihuollon palvelujen kautta, esimerkiksi vanhus-, vammais-, mielenterveys- tai päihdepalvelujen kautta.

Palveluista maksetaan hyvinvointialueen hinnaston mukaan. Hyvinvointialueen  järjestämän pitkäaikaisten asumispalvelujen maksut ovat  tulosidonnaisia. Asumisesta peritään erikseen vuokrasopimuksen mukaisesti vuokraa.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee jatkuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Palveluasumiseen kuuluvat sellaiset palvelut, jotka ovat välttämättömiä itsenäiselle suoriutumiselle. Palveluasumista voidaan järjestää palvelutalossa, ryhmä- tai hajautettuna asumisena. Sitä voidaan järjestää myös kotiin. Palvelut ovat maksuttomia.

Asumispalvelujen valvonta

Hyvinvointialueen tehtävänä on valvoa itse järjestämiänsä ja ulkopuolelta ostamiansa palveluja sekä kaikkien yksityisen sosiaalihuollon palvelujentuottajien toimintaa alueella.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä aluehallintovirastot valvovat asumispalvelujen järjestämistä valtakunnallisesti.

Lisätietoja

Virva Juurikkala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163204   Sähköpostiosoite: