Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet informerar
Personer med funktionsnedsättning bör få individuell service av god kvalitet - lagstiftningen utgör inget för att ordna sådan

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
28.2.2018 16.15
Pressmeddelande 24/2018

Det allmänna kommer även i fortsättningen att ha ansvaret för kvaliteten på och tillgången till socialservice i alla situationer. Detta ansvar faller inte bort om man beslutar att upphandla service genom konkurrensutsättning i enlighet med upphandlingslagen eller på något annat sätt. När ansvaret för att ordna socialservicen överförs från kommunerna till landskapen är det också möjligt att få tillgång till mer kompetens inom upphandling av service.

Den 28 februari ordnade social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet ett diskussionsmöte om ordnandet av socialservicen. Syftet var att tillsammans med representanter för organisationer och kommuner, upphandlingsexperter och Folkpensionsanstalten diskutera hur man kan främja att klienternas rättigheter och delaktighet tillgodoses vid upphandling av socialservice. Ett diskussionstema var också den tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning som Folkpensionsanstalten har ansvaret för att ordna.

Kommunerna har alternativ vid ordnandet av funktionshinderservice

Kommunerna har olika alternativ att använda sig av när de ordnar funktionshinderservice. Kommunen kan ordna servicen själv. Dessutom kan kommunen använda sig av servicesedlar eller en modell där klienten själv väljer serviceleverantör. Då är det inte fråga om offentlig upphandling. Ett annat alternativ är att en upphandlande enhet genom ett ramavtal konkurrensutsätter leverantörer av t.ex. boendeservice eller personlig assistans och att klienten då får välja den serviceleverantör som är lämpligast för hens behov. Även direktupphandling är möjlig i vissa situationer som gäller en enskild person.

Upphandlingslagen eller den lagstiftning som gäller socialservice hindrar inte att man beaktar hurdan livssituation och hurdana individuella behov personen med funktionsnedsättning har. Det är viktigt att servicen tillhandahålls i enlighet med ett beslut som fattas utifrån en bedömning av klientens individuella servicebehov.

Kommunen måste övervaka kvaliteten på servicen och låta personer med funktionsnedsättning delta i planeringen av servicen

Kommunen är skyldig att utöver sin egen verksamhet även övervaka och styra serviceleverantörernas verksamhet, kvaliteten på servicen och iakttagandet av de avtal som gäller servicen. Om kommunen märker eller genom respons från klienterna eller egna iakttagelser får vetskap om brister i kvaliteten eller andra fel, ska kommunen ingripa och rätta till situationen.

Dialog i olika faser när servicen ordnas är också viktig. Dialog bör föras såväl med serviceleverantörer som med klienter och deras anhöriga. Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga och närstående bör genuint kunna inverka på planeringen och genomförandet av lösningarna för och innehållet i sitt eget liv. En välplanerad helhet av boende, service och stöd gör att den som använder servicen får framtidsutsikter som känns meningsfulla. Personer med funktionsnedsättning bör också få vara delaktiga i ett sammanhang och i samhällets verksamhet som aktiva medlemmar.

Kontinuitet, förutsägbarhet och flexibilitet utifrån klientens behov ger kvalitativ service

Genom social- och hälsovårdens tjänster tryggas rättigheter som är garanterade enligt grundlagen. Därför är det viktigt att de kännetecknas av kontinuitet, förutsägbarhet och flexibilitet utifrån klienternas individuella behov samt att klienterna kan känna sig trygga.

I de lagreformer som nu är på gång föreskrivs det om social- och hälsotjänsternas kvalitet i bl.a. lagen om ordnande av social- och hälsovård, lagen om produktion av social- och hälsotjänster, lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och funktionshinderlagstiftningen. Lagreformerna ger fler verktyg vid sidan av de nuvarande sätten att ordna och skaffa service, såsom servicesedlar och personliga budgetar, med hjälp av vilka det blir möjligt att skaffa individuell service av hög kvalitet på ett ännu innovativare sätt än tidigare.

Ytterligare information

Jaana Huhta, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn. 02951 63407
Tarja Sinivuori-Boldt, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn. 02950 47014

Bilagor

Material och presentationer från diskussionsmötet på finska:

Tillbaka till toppen