Hoppa till innehåll
Media

En ny lag möjliggör effektiv och informationssäker användning av social- och hälsovårdsuppgifter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2019 12.00
Pressmeddelande 60

Statsrådet föreslår en ny lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (lagen om sekundär användning). Syftet med lagen är att uppgifter ska kunna användas smidigt och mer informationssäkert.

I Finland finns exceptionellt heltäckande och högklassiga datalager inom social- och hälsovården. Den nya lagstiftningen möjliggör att de utnyttjas bättre och att det görs med respekt för enskildas integritetsskydd.

I och med lagen om sekundär användning kan social- och hälsovårdsuppgifter användas inte bara för forskning och statistikföring men också för utvecklings- och innovationsverksamhet, undervisning, informationsledning, övervakning och styrning av branschen samt för myndigheternas planeringsuppgifter.

Lagen skapar bättre förutsättningar för forsknings- och innovationsverksamhet som gäller medborgarnas hälsa och välbefinnande, för förebyggande av sjukdomar och för utveckling av nya behandlingsmetoder.

”Finland är ett föregångsland i fråga om insamling av heltäckande registeruppgifter och nu också i fråga om sekundär användning av uppgifter”, konstaterar specialsakkunnig Jukka Lähesmaa.

Samkörningen av registeruppgifter blir smidigare och kunskapsunderlaget breddas

För genomförandet av lagen inrättas en tillståndsmyndighet som säkerställer att uppgifter används på ett etiskt hållbart sätt. Den nya myndigheten ska på ett centraliserat sätt bevilja tillstånd att använda social- och hälsovårdsuppgifter när uppgifter behöver inhämtas av flera olika personuppgiftsansvariga. För tillståndsbehandlingen skapas ett centraliserat system för dataanvändningstillstånd samt informationssäkra driftmiljöer där uppgifter behandlas.

”Tillgången till uppgifter som behövs för forskning försnabbas när tillståndsförfarandet blir smidigare och forskare får tillgång till färdigt samkörda uppgifter”, säger Lähesmaa.

Lagen om sekundär användning innebär att det kommer att finnas en tydlig rättslig grund för användningen av registeruppgifter också i innovations- och utvecklingsverksamhet. Företag har möjlighet att i större omfattning och snabbare få färdigt samkörda, aggregerade statistiska uppgifter för dessa ändamål.

Den nya tillståndsmyndigheten ska finnas i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd, men verksamheten ska vara åtskild från institutets övriga verksamhet.

Den rättsliga grunden för informationsledning förtydligas

Informationsledning utgör en av grunderna för sekundär användning. Tillhandahållarna av tjänster kan i fortsättningen använda registeruppgifter för att följa och utveckla tjänsternas funktion och öka deras genomslag. Detta gör det möjligt att utveckla servicesystem och smidigare tjänstehelheter med tanke på t.ex. personer som använder många tjänster.

Statsrådet framställde den 25 april 2019 att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården fredagen den 26 april 2019. Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2019. En del av bestämmelserna tillämpas dock först efter en övergångsperiod. Tillståndsmyndighetens behandling av tillstånd inleds stegvis i början av nästa år.

Mer information

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 139, [email protected]

Joni Komulainen, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3453, [email protected]

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 382, [email protected]
 

Med primär användning av kunduppgifter avses det ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen har registrerats i kund- eller patientregistret. Det kan t.ex. vara fråga om undersökning eller rehabilitering av en patient, socialvårdstjänster eller FPA:s förmånsbehandling.

Med sekundär användning av kunduppgifter avses användning av uppgifterna för något annat användningsändamål än det primära. Enligt lagen är sekundära användningsändamål vetenskaplig forskning, statistikföring, utvecklings- och innovationsverksamhet, undervisning, informationsledning, myndighetsstyrning och myndighetstillsyn samt myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter.

Tillbaka till toppen