Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet, Säkerhets- och kemikalieverket, Tull och Regionförvaltningsverket informerar
Tiotals andningsskydd drogs tillbaka från marknaden ifjol

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2022 9.08
Pressmeddelande 94

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och arbetarskyddsmyndigheterna gav ifjol order om att över 40 andningsskydd skulle dras tillbaka från marknaden på grund av brister som upptäckts i dem. En del av skydden hade ineffektiv filtrering, medan andra såldes felaktigt som andningsskydd trots att de inte uppfyllde kraven på skyddsutrustning. Tukes och Tullen lät också testa munskydd. I dem påträffades inga skadliga kemikalier.

Tukes undersökte andningsskyddens skyddsnivåer och kravöverensstämmelse 

Tukes tillsyn omfattade ifjol cirka 60 fall som gällde andningsskydd och munskydd. Verket gav order om tillbakadragning av totalt sex andningsskydd från marknaden. Information om de andningsskydd som dragits bort från marknaden finns i Tukes marknadsövervakningsregister. 

– En del av fallen som gällde andningsskydd anknöt till EU-projektet för samordnade åtgärder för produktsäkerhet CASP (Coordinated Activities on the Safety of Products). Tukes lät inom ramen av projektet testa tre andningsskydd avsedda för konsumentbruk, som undersöktes på filtermaterialets luftgenomsläpplighet och det totala läckaget. I andningsskydden påträffades brister som att två av dem inte uppfyllde den angivna skyddsnivån och ett av dem såldes som andningsskydd trots att det inte uppfyllde kraven på skyddsutrustning. Tukes ålade importörerna att dra tillbaka produkterna från marknaden, säger överinspektör Asta Koivisto vid Tukes. 

I CASP-projektet deltog 21 EU-länder. I projektet testades sammanlagt 74 andningsskydd av vilka 16 återkallades, 11 drogs tillbaka från marknaden och 10 belades med försäljningsförbud.

Tukes undersökte kemikaliehalten i munskydd – inga hälsovådliga halter hittades

– Konsumenter hade kontaktat Tukes angående munskydd som hade obehaglig lukt, så vi beslöt oss för att undersöka kemikalierna i munskydd och i engångsmunskydd i nonwoven. Vi lät testa sammanlagt 21 olika munskydd som undersöktes på hundratals olika flyktiga organiska föreningar samt formaldehydhalten. Utifrån resultaten ser vi det som osannolikt att kemikalierna i munskydden har några hälsoeffekter. Resultaten stödjer rekommendationerna om att munskydd med stark lukt bör vädras och tygmunskydd bör tvättas före användning, säger överinspektör Petteri Talasniemi vid Tukes.

Tullen övervakade munskydd – inga betydande brister upptäcktes

Tullen lät ifjol testa 13 olika munskydd och utredde om de innehöll hälsofarliga föreningar och om förpackningsmärkningarna överensstämde med kraven. I Tullaboratoriet analyserades bland annat formaldehydhalten i munskydden. Sju munskydd undersöktes på SVHC-ämnen, det vill säga ämnen som inger mycket stora betänkligheter, vilket innebar analys av proverna på 211 olika hälsofarliga kemikalier. 

– Inga hälsovådliga ämnen påträffades i de undersökta munskydden. Däremot hade en del produkter bristfällig märkning. En av dem saknade helt förpackningsmärkningar på finska och svenska, produktsäkerhetschef Jonna Neffling vid Tullen.

Tullen övervakar de munskydd som importeras till Finland från länder utanför EU eller från andra medlemsstater. 

Arbetarskyddsmyndigheterna kontrollerade nästan 200 andningsskydd – 36 drogs bort från marknaden och togs ur bruk

Största delen av de andningsskydd som arbetarskyddsmyndigheterna kontrollerade hade märkningen KN95. Försäljning av dessa skydd har varit förbjuden från och med den 1 januari 2021, och det har aldrig varit tillåtet att sälja dem till konsumenter.

Ansvarsområdena för arbetarskydd fortsatte övervakningen av personlig skyddsutrustning på grund av coronaepidemin. De kontrollerade sammanlagt 79 andningsskydd som skyddar mot coronavirus. Genom sitt samarbete med Tullen under 2021 kontrollerade ansvarsområdena för arbetarskydd 110 andningsskydd. 

Social- och hälsovårdsministeriets tillsyn omfattade 44 andningsskydd, och i 41 fall meddelade ministeriet förbud mot att produkten släpps ut på marknaden eller för användning. I 36 fall måste produkten återkallas. Information om ministeriets beslut finns på tyosuojelu.fi.

– Vi såg ett behov av kontroll av andningsskydden framför allt då det på marknaden släpptes ut flera skydd som inte uppfyllde kraven. På grund av det problematiska läget på marknaden har arbetarskyddsmyndigheterna två år i följd genomfört insatser för övervakning av skyddsutrustning som ska skydda mot coronavirus. Marknadskontrollen är ett vidare sätt att ingripa i produkter som inte överensstämmer med kraven, säger Pirje Lankinen, konsultativ tjänsteman vid SHM.
 

Tillsynen av andningsskydd ankommer i Finland på flera myndigheter

I Finland delar arbetarskyddsmyndigheterna och Tukes på tillsynsbehörigheten gällande andningsskydd så att de förra utövar tillsyn av personlig skyddsutrustning för yrkesbruk och Tukes övervakar den skyddsutrustning som är avsedd för konsumentbruk. Trots att andningsskydd också säljs till konsumenter exempelvis på apotek eller i livsmedelsbutiker anses de vara avsedda för yrkesbruk, såvida det inte finns en separat anmärkning att de är avsedda för konsumenter. 

Med arbetarskyddsmyndigheterna avses avdelningen för arbete och jämställdhet vid social- och hälsovårdsministeriet samt regionförvaltningsverkens ansvarsområden inom arbetarskydd. Om ett ansvarsområde för arbetarskydd inte lyckas åtgärda en produkt, hänskjuts ärendet till social- och hälsovårdsministeriet för beslut. Ministeriet kan meddela ett förbud mot överlåtelse av en produkt och en skyldighet att dra tillbaka produkten från marknaden och från användning. Ett ansvarsområde för arbetarskydd kan utfärda ett tillfälligt utlämningsförbud och hänskjuta ärendet till ministeriet. 

Tullen övervakar importen av andningsskydd. Tukes och Tullen är de behöriga tillsynsmyndigheterna i fråga om munskydd. 

Vad är munskydd och andningsskydd?

Med munskydd avses bland annat återanvändbara munskydd av tyg och engångsmunskydd av olika material, som är avsedda att minska spridningen av droppar. De är vanliga konsumtionsvaror. De får inte vara försedda med en CE-märkning.

Andningsskydd är personlig skyddsutrustning. De är avsedda att skydda användaren. Andningsskydd ska ha bland annat CE-märkning efterföljt av ett fyrsiffrigt identifikationsnummer för den inrättning som övervakar skyddets kvalitet.

Mer information om skillnaderna mellan olika slags skydd finns på Tukes webbplats.  

 

Ytterligare information

Tukes: Asta Koivisto, överinspektör, tfn 029 5052 187, (andningsskydd, CASP), [email protected]
Petteri Talasniemi, överinspektör, tfn 029 5052 104, (kemikalierna i munskydd), [email protected]

Tullen: Jonna Neffling, produktsäkerhetschef, tfn 040 332 3325, e-post: [email protected] 

Regionförvaltningsverket: Mari Knuuttila, överinspektör, tfn 029 5018 671, e-post: [email protected]

Social- och hälsovårdsministeriet: Pirje Lankinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 488, e-post: [email protected]
 

 

Tillbaka till toppen