Hoppa till innehåll
Media

Social - och hälsovårdsministeriet utreder kommunernas roll i produktionen av social- och hälsovårdstjänster – utredningsutkast på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2019 11.39
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet utreder kommunernas roll som tjänsteproducenter i den framtida social- och hälsovårdsstrukturen. I utredningen överväger man olika lösningsmodeller, granskar deras rättsliga villkor och ber om synpunkter av kommuner, organisationer och företag.

Enligt regeringsprogrammet ska ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården överföras till landskapen i och med social- och hälsovårdsreformen. Kommunernas roll som tjänsteproducenter avgörs utifrån en separat utredning, vars slutliga version ska bli klar före utgången av 2019.

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat ett utkast till utredning för kommentarer. Kommentarer kan lämnas fram till den 29 november 2019 kl. 12.

Olika modeller för kommunernas roll i tjänsteproduktionen utreds

I utredningsarbetet granskas de rättsliga villkoren för kommunal tjänsteproduktion, olika alternativa modeller och deras konsekvenser. I utredningsutkastet presenteras fyra möjliga produktionsalternativ:

1. Kommunen har på basis av sin allmänna kompetens rätt att producera tjänster med egen skattefinansiering.
2. Kommunen har lagstadgad skyldighet att producera vissa bestämda tjänster.
3. Kommunen har rätt att i uppgifter som anges i lag producera tjänster utan att landskapet har prövningsrätt i fråga om kommunens roll som producent av social- och hälsovårdstjänster.
4. Kommunen har möjlighet att producera tjänster enligt ett avtal som ingås med landskapet.

I utredningen behandlas de olika alternativens finansieringsmodeller, integrationsmöjligheter, ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för personalen samt konsekvenser för tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna, såsom likabehandling och tillgång till tjänster.

Under sommaren 2019 gjordes en förberedande utredning där man bad kommunerna ge sina egna synpunkter på produktionen av tjänsterna. Kommunernas åsikter preciseras nu genom att de har möjlighet att ge kommentarer om utredningsutkastet. Särskilt önskas kommentarer om de olika modellernas konsekvenser för bland annat kommunens och landskapets roller samt kommentarer ur de nuvarande tjänsteproducenternas synvinkel.

Kommunernas eventuella roll som tjänsteproducenter inverkar på hur tillgången till och kvaliteten på tjänsterna utfaller i landskapet. EU:s regler om statligt stöd samt upphandlingslagstiftningen påverkar i betydande grad på vilket sätt kommunernas roll som producenter av tjänster kan ordnas.

Diskussionsmöte om utredningsrapporten

Den 18 november 2019 kl. 13.00–15.00 ordnas en rundabordsdiskussion om utredningens innehåll. Diskussionen kan följas via webben. Webbsändningen är öppen för alla.

Bilagor och länkar

Läs mer

Ytterligare information:

Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 516, [email protected]
Tuija Kumpulainen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 280, [email protected]

Tillbaka till toppen