Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Genom informationspaket om social- och hälsovården fick man jämförelsebar information om social- och hälsovårdskostnaderna för landskapen – social- och hälsovårdsministeriet får ansvaret för utvecklandet av informationspaketen

Social- och hälsovårdsministeriet
24.1.2018 7.45
Nyhet

Från och med nu kan man få mer jämförelsebar information om social- och hälsovården som kan utnyttjas som verktyg för informationsledning inom social- och hälsovården. Detta konstateras i en utredning vars syfte är att utvärdera användningen av informationspaket om social- och hälsovården i följande fyra landskap: Södra Karelen, Norra Karelen, Mellersta Nyland och Egentliga Finland. Ibruktagandet av informationspaketen om social- och hälsovården bereds för närvarande inom flera landskapsområden.

Informationspaketen om social- och hälsovården är en ny rapporteringsmodell inom social- och hälsovården och den är resultatet av utvecklingssamarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, Sitra och hundratals experter under de senaste fyra åren. Informationspaketen ger landskapets tjänsteanordnare en jämförelsebar lägesbild av helheten av och kostnaderna för de social- och hälsotjänster befolkningen använder i respektive landskap.

I samband med den publicerade utvärderingen upptäckte man stora kostnadsskillnader mellan landskapen till exempel beträffande kostnaderna för omsorgs- och vårdtjänster för äldre samt beträffande tjänster för barn, unga och familjer. Medan kostnaderna per minderårig invånare i området var 3 335 euro i Egentliga Finland var motsvarande siffra 2 205 euro i Mellersta Nyland.

”Informationspaketen kan användas som stöd för styrning och ledning redan då social- och hälsovårdsreformen bereds. De är ett sätt att bilda sig en lägesuppfattning om kostnadsstrukturen på social- och hälsovårdstjänsterna i området, vilket är viktigt för de nya landskapen. Ministeriet uppmuntrar landskapen att ta i bruk informationspaketen och stöder landskapens samarbete när det gäller att utnyttja informationspaketen i samband med genomförandet av landskaps- och vårdreformen”, säger Pasi Pohjola vid social- och hälsovårdsministeriet.

Kundernas servicebehov kan klarläggas bättre än hittills

Informationspaketen samlar ihop uppgifter om verksamhet och ekonomi i de offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänsterna oberoende av tjänsteproducent, organisationsstruktur eller finansieringsmodell. Jämförbarheten av uppgifterna om social- och hälsovården förutsätter att informationspaketens innehåll och beräkningsprinciper är enhetliga. Detta förbättrar informationens tillgänglighet även när det gäller andra användningssyften samt ökar kostnadseffektiviteten i produktionen av informationen och informationens genomslagskraft i social- och hälsovården.

Den utvärdering som genomfördes förra hösten visade en god jämförbarhet mellan landskapens social- och hälsovårdskostnader. Av landskapens alla kostnader för social- och hälsovården fördelas 97,2 procent på rätt sätt inom de informationspaket som fastställts i handboken om informationspaketen om social- och hälsovården. Skillnaden på knappt tre procent utgörs av landskapens olika metoder för bokföring och olika sätt att ordna tjänster.

Att kombinera verksamhets- och ekonomiuppgifter med varandra och koppla dem till kundernas personuppgifter är en betydande förändring jämfört med nuläget och nödvändigt för framtidens informationsledning. Genom att kombinera uppgifter kan man bättre än hittills identifiera olika kunders servicebehov och användning av tjänster samt de resurser som använts för produktionen av dessa. Med hjälp av jämförelseinformationen framträder landskapets styrkor och svagheter, och god praxis inom social- och hälsovårdstjänsterna kan identifieras.

Målet är att landskapen i framtiden ska kunna kombinera personuppgifter med uppgifter  om användningen av tjänsterna och även få information om kvalitet och genomslagskraft. I takt med producenternas produktifiering av tjänsterna och bokföringspraxis samt i synnerhet i takt med utvecklingen av IKT-datalager och IKT-datapooler förbättras uppgifternas precisionsnivå och de kan granskas mer detaljerat. Med hjälp av datamassorna är också automatiserad analys möjlig.

”Information håller på att bli det viktigaste verktyget för utveckling och ledning av samhället och tjänster. Informationspaketen om social- och hälsovården är ett sätt att ta fasta på möjligheterna med denna megatrend. På basis av informationspaketen om social- och hälsovården kan en landskapsanordnare bedöma effektiviteten och strukturen på produktionen inom det egna området. Utan dessa uppgifter vet anordnaren de facto inte vart vi är på väg”, säger Antti Kivelä, direktör på Sitra.

Det projekt som gäller Sitras informationspaket avslutas vid ingången av 2018. Samtidigt övergår ansvaret för ledningen av utvecklingen och ibruktagandet av informationspaketen om social- och hälsovården i sin helhet till styrenheten vid ministeriet.

Ytterligare information

Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163585


Resultaten av utvärderingen har sammanställts i publikationen Vertaamalla viisaammaksi. Sote-tietopakettiraportoinnin tulosten ja toteutuksen arviointi neljässä maakunnassa i serien Sitras utredningar.

Tillbaka till toppen