Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om strategi för psykisk hälsa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2019 10.03
Pressmeddelande 101/2019

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om en nationell strategi för psykisk hälsa. Utlåtanden kan lämnas fram till den 28 oktober.

Till strategin har valts ut fem prioriteringar för politiken inom området psykisk hälsa samt förslag till hur målen kan uppnås. Man önskar få synpunkter särskilt om de föreslagna metoderna för att uppnå målen för varje prioritering.

Strategin för psykisk hälsa understryker vikten av att politiken och åtgärderna inom området psykisk hälsa är kontinuerliga och målinriktade och hålls uppdaterade över regeringsperioderna. Strategin omfattar också missbruks- och beroendevården och tar hänsyn till alkohol- och drogpreventionen. I strategin ingår också ett program för självmordsprevention.

Fem prioriteringar ger riktlinjer för den framtida politiken inom området psykisk hälsa

Strategin för psykisk hälsa innehåller fem prioriteringar: psykisk hälsa som kapital, hur barns och ungas psykiska hälsa byggs upp i vardagen, rätt till psykisk hälsa, omfattande tjänster enligt människors behov samt gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa.

Den första prioriteringen understryker att psykisk hälsa hör till det viktigaste i en människas liv. Den påverkar allt: hälsa, välbefinnande, studier, arbete och livet som helhet. God psykisk hälsa hos människorna bidrar till hela Finlands framgång. Psykisk hälsa är därmed ett kapital att ta hand om och investera i.

Den andra prioriteringen har valts på grund av att uppväxtförhållandena i barndomen och ungdomen har en betydande inverkan på den psykiska hälsan. Därför bör varje barn ges lika förutsättningar för en trygg början på livet, en god självkänsla och färdigheter inom psykisk hälsa, lärande och framgångsupplevelser.

Syftet med den tredje prioriteringen är att lyfta fram att det behövs arbete mot fördomar, diskriminering, felaktiga uppfattningar och motsättningar för att rätten till psykisk hälsa ska kunna tillgodoses.

Den fjärde prioriteringen understryker att tjänsterna ska motsvara människans behov och vara behovsorienterade, övergripande och samordnade. Tjänsterna bör också ges tillräckligt tidigt och snabbt. I planeringen av tjänsterna bör det också tas hänsyn till de anhöriga.

Den femte prioriteringen påminner om att arbetet för den psykiska hälsan bör styras och ledas systematiskt som en helhet över förvaltningsgränserna. Ledarskapet bör också basera sig på bästa möjliga kunskap. Det är också viktigt att följa upp genomförandet av strategin.

Egentlig remissbehandling efter samråd

Strategin för psykisk hälsa har beretts sedan hösten 2018 av en expertgrupp tillsatt av social - och hälsovårdsministeriet i brett samarbete med olika aktörer. Under beredningens gång ordnade expertgruppen flera samråd, som resulterade i över 800 kommentarer om strategin. Expertgruppen preciserade strategin på basis av kommentarerna.

Utlåtanden om strategin för psykisk hälsa kan ges genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi och på de frågor som ställs där.

Ytterligare information:

Helena Vorma, medicinalråd, tfn 0295 163 388
Tuulia Rotko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 125

Tillbaka till toppen