Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om totalreform av alkohollagen

Social- och hälsovårdsministeriet
22.11.2016 11.29
Pressmeddelande 214/2016

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den. Remisstiden går ut den 16 januari 2017. Regeringens proposition om alkohollagen kan överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2017. När lagen ska träda i kraft avgörs under riksdagsbehandlingen.

Enligt propositionen ska Alko få behålla sitt detaljhandelsmonopol. Också tillståndssystemet för detaljhandel ska enligt propositionen bevaras. Det föreslås att onödiga, föråldrade och rigida normer i den gällande lagstiftningen som belastar i synnerhet restaurangbranschen ska avvecklas. Också bestämmelserna om restaurangernas serveringstider och kundbetjäning ska avregleras.
Enligt den nuvarande lagen gäller handelns detaljförsäljning genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent alkohol. I propositionen föreslås att den högsta tillåtna alkoholhalten i de drycker som säljs i butiker höjs till 5,5 % och kravet på att dryckerna ska vara tillverkade genom jäsning slopas. Det innebär att butiker, kiosker och servicestationer ska få sälja också t.ex. A-öl, stark cider samt long drink-drycker blandade av starka alkoholdrycker.

Självständiga och små bryggerier ska enligt propositionen få rätt att sälja eget hantverksöl direkt från tillverkningsstället på motsvarande sätt som det för närvarande är tillåtet att sälja gårdsvin och sahti. I propositionen är gränsen för ett litet bryggeri en produktionsvolym på högst 500 000 liter alkoholdrycker. Hantverksöl ska inte få vara t.ex. blandningar av öl och läskedrycker. Detta förslag ska anmälas till EU-kommissionen för bedömning.

Utifrån de uppgifter och bedömningar som fås in under remissbehandlingen kommer social- och hälsovårdsministeriet att precisera i synnerhet reformens ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för hälsan. Rådet för bedömning av lagstiftningen har redan på förhand bett om att få lagutkastet för bedömning.

I propositionsutkastet ingår dessutom en ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet, som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Genom ändringen avregleras restaurangernas öppettider.

Samtidigt med remissbehandlingen inleds det s.k. anmälningsförfarandet för alkohollagen, där Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna bedömer huruvida den föreslagna lagstiftningen är förenlig med EU-rätten. Förfarandet pågår i högst sex månader. Alkohollagen får inte antas i Finland förrän detta anmälningsförfarande har avslutats.

Propositionsutkastet har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet utifrån ett grundförslag som delades ut till ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd i februari 2016 och riktlinjer som regeringspartiernas riksdagsgrupper kom överens om i maj. I reformen strävar man efter balans mellan näringslivets behov och minskning av alkoholrelaterade folkhälsoskador.

Finlands nuvarande alkohollagstiftning består av alkohollagen från 1994 och 13 förordningar som utfärdats med stöd av den. Största delen av propositionsutkastet har sammanställts genom att huvudprinciperna i den nuvarande alkohollagen och de förordningar som utfärdats med stöd av den har tagits in i förslaget till den nya lagen.

Ytterligare information:

Kari Paaso, direktör, tfn 02951 63340, [email protected]
Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 02951 63341, 24.11. [email protected]

norminpurku
Tillbaka till toppen