Totalreformen av alkohollagen

Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 mars 2018

Riksdagen antog alkohollagen den 19 december 2017 och republikens president stadfäste lagen den 28 december 2017. Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 mars 2018. En del av lagändringarna trädde i kraft redan den 1 januari 2018.

Lagen kompletteras av statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen och social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen.

Sammanfattning av de ändringar som trädde i kraft 1.1.2018

Totalreformen av alkohollagstiftningen trädde i kraft den 1 mars 2018. Undantag är följande ändringar, som trädde i kraft redan den 1 januari 2018:

  • alla alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 5,5 procent får säljas i butikerna
  • det blir möjligt att hos regionförvaltningsverken ansöka om tillstånd för försäljning av hantverksöl
  • happy hour-reklam tillåts för restauranger
  • restaurangerna får fria öppettider (men serveringstiderna ändras inte än).

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken informerar om de praktiska arrangemang som ändringarna medför.

Hur totalreformen av alkohollagen framskridit

Den politiska beredningen av en totalreform av alkohollagen inleddes i regeringen i februari 2016 när familje- och omsorgsminister Juha Rehula lade fram sitt grundläggande utkast till proposition för ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd. I det grundläggande utkastet till proposition eftersträvades balans mellan å ena sidan minskning av alkoholens skadeverkningar och å andra sidan beaktande av näringsverksamheten.

Därefter behandlades det grundläggande förslaget av regeringspartiernas riksdagsgrupper, och vid fortsatta förhandlingar mellan representanter för grupperna i maj 2016 enades man om huvudriktlinjerna för reformen av alkohollagen.

Ett utkast till regeringens proposition med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den behandlades i regeringens ministerarbetsgrupp för hälsa och välfärd i början av november 2016. Propositionen var på omfattande remiss 22.11.2016–16.1.2017, och ett sammandrag av remissvaren blev klart i mars 2017.

Därefter färdigställdes propositionen vid social- och hälsovårdsministeriet. Regeringens proposition med förslag till ny alkohollag lämnades till riksdagen i september 2017. Riksdagen godkände lagförslaget den 19 december 2017. Republikens president stadfäste lagen den 28 december 2017. Den nya lagen trädde i kraft den 1 mars 2018.

Reformens viktigaste principer

Finlands alkohollagstiftning har bestått av alkohollagen från 1994 och 13 förordningar som utfärdats med stöd av den. I och med reformen har bestämmelserna i lagen och förordningarna så heltäckande som möjligt samlats i en lag.

Alkohollagens syfte är även i fortsättningen att förebygga alkoholens negativa effekter. Principer för reformen har varit t.ex. att Alkos detaljhandelsmonopol och det nuvarande tillståndssystemet ska bevaras och att onödiga, föråldrade eller stela normer i den nuvarande lagstiftningen ska avvecklas.

Ändringar som gäller detaljhandel med alkoholdrycker

Den högsta tillåtna alkoholhalten i de drycker som säljs i butiker höjdes fr.o.m. den 1 januari 2018 till 5,5 % och kravet på att dryckerna ska vara tillverkade genom jäsning slopas. Det innebär att butiker, kiosker och servicestationer får sälja t.ex. starköl (s.k. A-öl), stark cider samt long drink-drycker blandade av starka alkoholdrycker.

Självständiga och små bryggerier fådde fr.o.m. den 1 januari 2018 rätt att sälja eget hantverksöl direkt från tillverkningsstället på motsvarande sätt som det för närvarande är tillåtet att sälja gårdsvin och sahti. Som ett litet bryggeri betraktas ett bryggeri med en produktionsvolym på högst 500 000 liter alkoholdrycker per år. Hantverksöl får inte vara t.ex. blandningar av öl och läskedrycker.

I lagen föreskrivs det om butiksbilars rätt att sälja alkoholdrycker och om en möjlighet för Alko att betjäna kunder från egna butiksbilar.

Alkos öppettider förlängs med en timme jämfört med tidigare, dvs. från klockan 20 till klockan 21. Alkos försäljningsställen får i fortsättningen ordna t.ex. vinauktioner.

Ändringar som gäller servering av alkoholdrycker

I fortsättningen finns endast ett serveringstillstånd, som berättigar till servering av alla alkoholdrycker. Från och med den 1 mars 2018 finns inte längre separata A-, B- och C-tillstånd. Dessutom får restaurangerna ansöka om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. För restaurangernas detaljförsäljning av alkoholdrycker gäller normala detaljhandelsbestämmelser, dvs. att kunderna får köpa samma alkoholdrycker som från butiker varje dag mellan kl. 9 och 21.

Enligt den nya lagen ska det under varje arbetsskift finnas en ansvarig person som har fyllt 18 år. Det föreskrivs inte längre om några särskilda kompetenskrav för den ansvariga personen, utan det räcker att hen har ett intyg över kunskaper om alkohollagen (ett s.k. serveringspass). I restauranger får personer som har fyllt 16 år servera alkohol under övervakning av arbetsskiftets ansvarsperson.

Gemensamma serveringsområden för flera restauranger är tillåtna. De tidigare tillfälliga serveringstillstånden ersätts med ett delvis lättare förfarande. Med en s.k. cateringanmälan får restaurangerna i fortsättningen servera t.ex. i företagslokaler och på lokala festplatser och festivaler som tidigare har blivit godkända. Det räcker då att restaurangerna på förhand gör en anmälan om serveringen till regionförvaltningsverket.

Serveringstiden ska även i fortsättningen upphöra kl. 01.30, men serveringen får fortsätta till högst kl. 04.00, om restaurangen har lämnat in en anmälan om förlängd serveringstid till regionförvaltningsverket. Den tidigare tillståndshanteringen slopas således, men det kommer att ställas krav på restaurangerna i fråga om ordningsövervakningen. Restaurangerna behöver inte längre stänga efter att serveringen upphört, men de alkoholdrycker som har serverats ska förtäras inom en timme från det att serveringstiden har upphört. Dessutom har myndigheterna rätt att begränsa och förbjuda serveringen för att förhindra störningar.

Ändringar som gäller reklam för alkoholdrycker

Fr.o.m. den 1 januari 2018, får restauranger fritt göra reklam för s.k. happy hour-erbjudanden t.ex. på gatan och i tidningar.

Tillverkare av och partihandlare med starka alkoholdrycker och restauranger som säljer starka alkoholdrycker har fått fr.o.m. den 1 januari 2018 förevisa sina egna produkter t.ex. genom prislistor på nätet.

Övriga bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker förblir oförändrade. Bestämmelserna om marknadsföring av alkoholdrycker uppdaterades senast 2015.

Tillverkning av alkoholdrycker

Tillverkning av öl och vin i hemmet är enligt den nya lagen tillåten – så länge som tillverkningen inte sker genom destillation.

Resandeinförsel av alkoholdrycker

Bestämmelserna om resandeinförsel av alkoholdrycker från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ändrades den 1 mars 2018. Enligt lagen måste en resa ha varat i minst 24 timmar för att en resenär ska få föra med sig alkoholdrycker in i landet när hen återvänder från resan (t.ex. från Ryssland).

Mer information

Ismo Tuominen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163341