Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar gällande begränsningarna av förplägnadsrörelser efter nedstängningen

Social- och hälsovårdsministeriet
11.3.2021 13.28
Pressmeddelande

Den 11 mars överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt förslaget ska det genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar kunna föreskrivas mer omfattande begränsningar av förplägnadsrörelsernas öppet- och serveringstider samt antalet kundplatser. Lagarna avses träda i kraft senast den 29 mars 2021 och gälla till och med den 30 juni 2021.

Det föreslås att förplägnadsrörelsernas kundplatser ska kunna begränsas till en tredjedel av det normala när förutsättningarna enligt lagen föreligger. Det föreslås också att det genom förordningen ska vara möjligt att avsluta serveringen av alkohol kl. 17.00 och att stänga förplägnadsverksamheten kl. 18.00.   

Dessutom ska det genom förordningen kunna föreskrivas om obligatorisk bordsbeställning och begränsningar av till exempel sånguppträdande och dansmusik inom förplägnadsverksamheten.  

Statsrådets förordning om de begränsningar som ska tas i bruk utfärdas senare i slutet av mars enligt de behov som epidemiläget ställer då.  

Syftet med de striktare restriktionerna är att bekämpa de muterade virusen

I de temporära 58 a 1 och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar infördes i maj mer omfattande begränsningar av förplägnadsverksamheten för att bekämpa coronavirusepidemin. Avsikten med ändringarna är att bättre klara av den försämrade epidemisituationen och det hot som de muterade virusen har orsakat. Syftet med propositionen är att man i enlighet med regeringens hybridstrategi ska kunna öka de nödvändiga och proportionella begränsningsåtgärderna inom förplägnadsverksamheten efter nedstängningen av förplägnadsverksamheten. 

Enligt ändringen i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet ska förplägnadsrörelserna i syfte att bekämpa smittspridningen hålla stängt för kunder under tiden 9.3-28.3.2021 i de områden som anges i statsrådets förordning.  

Trots de hygien- och begränsningsåtgärder som vidtogs i januari och februari har det visat sig att förplägnadsrörelserna har orsakat ett stort antal omfattande smittkedjor och exponeringsfall där alla de som besökt förplägnadsrörelsen har blivit smittade. Risken har varit störst i de förplägnadsrörelser där serveringen av alkohol ger största delen av inkomsten, men många smittfall har också spårats till de förplägnadsrörelser som i huvudsak serverar mat.  

Att den virusvariant som smittar lättare har ökat kan eventuellt också ha ökat risken för att smittas inom förplägnadsverksamheten och andra lokaler där vuxna människor träffas och samlas. 

De begränsningar och allmänna skyldigheter som införts tidigare gäller fortfarande

Förplägnadsrörelserna är fortsättningsvis skyldiga att iaktta de särskilda hygienkraven och att se till att avstånden mellan kunderna är tillräckliga. Förplägnadsrörelser måste ha en plan som stöd för iakttagandet av skyldigheterna och begränsningarna. Informationen om hur detta ska ske i praktiken och om det tillåtna kundantalet ska vara framlagd så att kunderna kan se den. 

Regionförvaltningsverken övervakar att begränsningarna och skyldigheterna iakttas.  

Begränsningarna enligt lagen gäller inte personalrestauranger eller 
verksamhet där kunderna hämtar maten och dryckerna själva. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte de förplägnadsrörelser som finns i anknytning till en servicestation eller förplägnadsverksamheten på fartyg och flyg på rutter mellan Finland och utlandet eller utländska rutter. 

Ytterligare information: 

Ismo Tuominen, regeringsråd [email protected]

Tillbaka till toppen