Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rapporten från arbetsgruppen för utveckling av utkomstskyddet för arbetslösa är klar

Social- och hälsovårdsministeriet
18.3.2021 11.04 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 15.18
Pressmeddelande 66/2021

Enligt riktlinjerna för sysselsättningen som regeringen drog upp vid budgetförhandlingarna hösten 2020 ska man inleda en trepartsberedning av utkomstskyddet för arbetslösa. Regeringen drog samtidigt upp riktlinjer för de sakhelheter som beredningen ska omfatta. 

Arbetsgruppen, som har tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, inledde sitt arbete den 22 oktober 2020. Arbetsgruppen har sammanträtt 15 gånger. Arbetsgruppen bestod av företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK, Arbetsmarknadsorganisationerna Akava, Finlands Näringsliv rf, KT Kommunarbetsgivarna, Företagarna i Finland och Sysselsättningsfonden.

Arbetsgruppen hade till uppgift att

  • utveckla det arbetsvillkor som är en förutsättning för erhållande av arbetslöshetsdagpenning, 
  • bedöma reformen av utkomstskyddet för arbetslösa så att längden på arbetet inverkar på utkomstskyddets varaktighet,
  • utreda hur utkomstskyddet för arbetslösa ska kunna konjunkturanpassas på ett bättre sätt,
  • granska en modell med avgångsvederlag som ska ersätta en del av utkomstskyddet för arbetslösa,
  • bedöma permitterades möjligheter att utveckla sin kompetens under permitteringen, samt
  • behandla reformen av arbetsmarknadsstödet och samtidigt dryfta frågan om ändamålsenliga tjänster för arbetssökande.

Arbetsvillkoret ska beredas i enlighet med modellen med ett arbetsvillkor för inkomstrelaterad dagpenning 

Arbetsgruppen föreslår att det arbetsvillkor som är en förutsättning för löntagarens arbetslöshetsdagpenning ska beredas i enlighet med modellen med ett arbetsvillkor för inkomstrelaterad dagpenning. 

Det arbetsvillkor som utgör en förutsättning för dagpenning bestäms genom ett månatligt inkomstgränsvillkor (844 euro enligt nivån 2021). Rätt till dagpenning uppstår när man varit i arbete i 6 månader under en granskningsperiod på 28 månader.

Vid den fortsatta beredningen är utgångspunkten att det arbetsvillkor som utgör en förutsättning för dagpenning kan intjänas också i perioder på 0,5 månader, om löneinkomsten är 422–843 euro i månaden. De godtagbara skäl som förlänger granskningsperioden kommer inte att förändras.

Arbetsgruppen nådde inte samförstånd om förslaget om övergång till en modell med ett arbetsvillkor för inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetsgruppen föreslår inte någon gradering av förtjänstskyddets varaktighet

Arbetsgruppen har bedömt reformen av utkomstskyddet för arbetslösa så att längden på arbetet inverkar på utkomstskyddets varaktighet. Arbetsgruppen har analyserat olika modeller för gradering av den maximala varaktigheten. Arbetsgruppen kunde inte nå tillräcklig konsensus för att lägga fram ett förslag till gradering av maximitiden för arbetslöshetsdagpenning.

Arbetsgruppen understöder inte att utkomstskyddet för arbetslösa konjunkturanpassas  

Utifrån det arbete som en separat forskararbetsgrupp gjort, har arbetsgruppen granskat om utkomstskyddet för arbetslösa bör konjunkturanpassas på ett bättre sätt. Arbetsgruppen understöder inte att utkomstskyddet för arbetslösa konjunkturanpassas. 

Samförstånd om modellen med avgångsvederlag nåddes inte

Efter tillsättandet av arbetsgruppen fattade regeringen den 17 december 2020 beslut om åtgärder för att höja sysselsättningsgraden för personer över 55 år. I helheten ingår en riktlinje om uppsägningsersättning i anslutning till omställningsskyddet. Arbetsgruppen fäster uppmärksamhet vid att den eventuella modell med avgångsbidrag som nu behandlas och som ska ersätta en del av utkomstskyddet för arbetslösa, skiljer sig från regeringens riktlinje om uppsägningsersättning. Eftersom modellen med avgångsvederlag inte är färdig har arbetsgruppen inte kunnat bedöma innehållet i förslaget närmare. 

Medlemmarna i arbetsgruppen har olika uppfattningar om de eventuella konsekvenserna av modellen med avgångsvederlag, och arbetsgruppen nådde inte samförstånd om avgångsvederlagets konsekvenser.

Arbetet med att utveckla arbetsmarknadsstödet bör fortsätta

På grund av omfattningen av arbetsgruppens uppdrag och den korta mandattiden, inhämtades en separat utredningsrapport till stöd för granskningen av reformen av arbetsmarknadsstödet. I rapporten presenteras alternativa förslag för att utveckla tryggandet av arbetsmarknadsstödet och de tjänster som anknyter till det. Arbetsgruppen anser att arbetet med att utveckla arbetsmarknadsstödet ska fortsätta.

Satsningar på permitterade personers kompetens behövs

Arbetsgruppen anser det vara viktigt att arbets- och näringsbyråerna satsar mer på kundhandledningen av permitterade än för närvarande. Enligt arbetsgruppens förslag ska utbudet av i synnerhet kortvarig utbildning ökas. 

Ytterligare information:

Heli Backman, avdelningschef, tfn 0295 163 668

Tillbaka till toppen