Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Minister Rehula: Specialupptagningsområdena ska diskutera en vettig lösning för arbetsfördelningen mellan sjukhusen

19.5.2016 14.28
Pressmeddelande 70/2016

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula ber cheferna för sjukvårdsdistrikten att för varje specialupptagningsområdes del förhandla om hur arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården och jourverksamheten som helhet ska utvecklas inom området.

Den 19 maj bad social- och hälsovårdsministeriet om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om ändring av hälso- och sjukvårdslagen samt om utkasten till statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden. Remisstiden går ut den 10 september.

I samband med begäran om utlåtande sände minister Rehula ett brev till cheferna för sjukvårdsdistrikten med en önskan om att sjukvårdsdistriktens ledning kartlägger hur arbetsfördelningen mellan sjukhusen och aktörerna fungerar inom och mellan områdena i respektive specialupptagningsområde.

- Ju klarare arbetsfördelningen i områdena är, desto mindre behöver ledningen ingripa - och detsamma gäller hela reformen för social- och hälsovårdsväsendet, säger Rehula.

Rehula uppmuntrar cheferna för sjukvårdsdistrikten att aktivt försöka hitta lösningar för hur tjänsterna för invånarna kunde organiseras på ett smidigt sätt i områdena. Reformen av jourverksamheten bidrar med verktyg för detta.

- Alla de nuvarande centralsjukhusen kommer även i fortsättningen att ha jour dygnet runt. Dessutom kommer närtjänsterna att förbättras genom att många hälsovårdscentraler oftare än tidigare kommer att ge brådskande vård på kvällar och veckoslut. Genom att öka antalet sådana mottagningar och öka samarbetet inom social- och hälsovården när det gäller bastjänsterna kan vi minska rusningen t.ex. vid mottagningar med samjour, säger ministern.

Målet är bättre kvalitet

Syftet med reformen av arbetsfördelningen inom jourverksamheten och den specialiserade sjukvården är att man genom att utveckla arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården ska kunna förbättra kvaliteten på tjänsterna och patientsäkerheten samt tillgodose behovet av tillräcklig kompetens i hela landet.

- Övning ger färdighet, och också bättre resultat, vilket  även gäller  kirurgin, säger minister Rehula.

För närvarande utför de minsta sjukhusen t.ex. vissa canceroperationer mindre än 50 gånger per år, medan motsvarande siffra är över 1300 på det största universitetscentralsjukhuset.  

- Vårt nätverk av sjukhus har inte utvecklats i samma takt som utvecklingen inom specialområdena.  Det handlar t.ex. om att hela teamet ska få erfarenhet, och inte endast den enskilda läkare som utför operationerna. Kvalitetssystemen fungerar inte, och framför allt kan kvalitet inte uppnås, om operationer utförs endast sporadiskt, påpekar ministern.

- När det överallt görs lite av allting finns det inte tillräckligt med kompetent personal för att räcka laget runt.

Rehula anser att reformen är mycket viktig för att stärka socialjourens och socialarbetets roll som en integrerad del av jourverksamheten.

- Hur många av oss vet i dag vart vi ska gå eller ringa om det uppstår en sådan kris där vi har ett akut behov av en person med yrkeskompetens på det sociala området? I framtiden räcker det inte att den informationen endast finns hos den som har jouren på nödcentralen - om ens där. Det är den hjälpbehövande som måste veta var hjälpen finns att få.

- De sakkunniga inom social- och hälsovården kommer att vara tvungna att samarbeta intensivare än tidigare i joursituationer. Det är bra, eftersom det bidrar till att föra integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna vidare, säger Rehula.

Ytterligare upplysningar:

minister Rehulas specialmedarbetare Hanna-Maija Kause, tfn 050 566 7949, [email protected]