Hoppa till innehåll
Media

I tilläggsbudgeten anvisas med anledning av coronaepidemin medel för skyddsutrustning, anordningar och läkemedel samt för sociala förmåner och för stöd till dem som är borta från arbetet utan lön

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2020 14.28
Pressmeddelande 88/2020

Regeringen föreslår i den andra tilläggsbudgeten att social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förvaltningsområde beviljas anslag som riktas bland annat till olika sociala förmåner samt till anskaffning av skyddsutrustning, anordningar och läkemedel i anslutning till coronaepidemin via Försörjningsberedskapscentralen. Dessutom beviljas ekonomiskt stöd till föräldrar som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön för att vårda sitt barn hemma.

Till utkomstskyddet för arbetslösa, bostadsbidraget och utkomststödet anvisas ett tillägg på 1,2 miljarder euro på grund av ökad arbetslöshet och permitteringar.

Medel för anskaffning av skyddsutrustning, anordningar och läkemedel

Regeringen föreslår att 600 miljoner euro reserveras för anskaffning av skyddsutrustning, anordningar och läkemedel i anslutning till coronaepidemin. Anskaffningarna görs huvudsakligen via Försörjningsberedskapscentralen.

De som på grund av coronaepidemin är borta från arbetet utan lön kan ansöka om temporärt stöd

Regeringen föreslår vidare att de som på grund av coronaepidemin är borta från arbetet utan lön ska kunna ansöka om temporärt stöd. Stödet kompenserar föräldrar för lönebortfall och tryggar försörjningen när en förälder utan lön är borta från arbetet för att ha följt regeringens rekommendationer för bekämpning av coronavirusepidemin. Stöd kan betalas till en förälder som är hemma för att sköta barn som till följd av begränsningsåtgärderna inte deltar i småbarnspedagogik eller grundläggande utbildning. Stödet gäller endast situationer där barnet har rätt att delta i småbarnspedagogik eller närundervisning inom den grundläggande utbildningen även under undantagsförhållanden.

Förmånen ska också betalas till personer som anländer till Finland från utlandet och som har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän för att bekämpa pandemin och som av denna orsak är borta från sitt arbete utan lön.

Stödet är lika stort som föräldradagpenningens minimibelopp, alltså 28,94 euro per vardag (723,50 euro per månad). Avsikten är att stödet ska betalas ut från och med den 16 mars under den tid begränsningsåtgärderna pågår. Stödet kan sökas retroaktivt och Folkpensionsanstalten (FPA) informerar om detaljerna i genomförandet av stödet.

Sammanlagt reserveras 94 miljoner euro för stödet.

Ändringar i andra sociala förmåner

Regeringen föreslår ett tillägg på sammanlagt ca 1,1 miljarder euro till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna samt till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna. Av detta belopp föranleds 794 miljoner euro av att arbetslösheten och permitteringarna ökat och 20 miljoner euro av stöd till arbetslöshetskassornas verksamhet.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa och en proposition med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor. Genom dessa propositioner utvidgas utkomstskyddet för arbetslösa och stärks försörjningen för dem som blir arbetslösa eller permitterade. Av det föreslagna tillägget föranleds ca 272 miljoner euro av dessa lagändringar.

För finansieringen av det grundläggande utkomststödet föreslår regeringen ett tillägg på 169 miljoner euro och för utgifter för bostadsbidrag ett tillägg på 177 miljoner euro på grund av de försämrade utsikterna för sysselsättningen.

För de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare föreslår regeringen ett tilläggsanslag på 30 miljoner euro. Behovet av finansiering föranleds av att företagarnas arbetsinkomster och intäkterna av pensionsförsäkringsavgiften minskar.

Tilläggsfinansiering till verksamheten vid Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och Arbetshälsoinstitutet

Regeringen föreslår att Folkpensionsanstalten anvisas tilläggsfinansiering på 41 miljoner euro. Behovet av finansiering beror bland annat på de ökande kostnaderna för förmåner och kundservice, ökade it-kostnader samt de ytterligare förvaltningskostnader som föranleds av att utkomstskyddet för arbetslösa utvidgas till att omfatta företagare och för det stöd som betalas till personer som utan lön är borta från arbetet på grund av coronaepidemin. Pengarna riktas bland annat till handläggningen av ansökningar om grundskyddsförmåner som kommer till FPA och annat arbete i anslutning till det.

För arbetslöshetskassorna föreslår regeringen finansiering på 20 miljoner euro.

För verksamheten vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea föreslår regeringen ett tillägg på 1,9 miljoner euro. Genom finansieringen tryggas den läkemedelsförsörjning som krävs med tanke på coronavirusläget och säkerställs IKT-tjänsternas kapacitet.

För verksamheten vid Arbetshälsoinstitutet föreslår regeringen tilläggsfinansiering på 0,4 miljoner euro.

Webbtjänsten Omaolo

För att utvidga och genomföra distansmottagningar inom hälso- och sjukvården och utvidga webbtjänsten Omaolo till nya sjukvårdsdistrikt anvisas sammanlagt 6 miljoner euro. 

Understöd till sammanslutningar och stiftelser

Regeringen föreslår ett tillägg på 5 miljoner euro för understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd. Med tilläggsfinansieringen öppnas för social- och hälsoorganisationer en separat ansökningsomgång för understöd för att hantera den kris som coronaviruset orsakat. Understöden riktas till psykosocialt stöd i digitala kanaler samt till stöd för personer och familjer som befinner sig i en svår livssituation.

Social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel utgör sammanlagt drygt 2,2 miljarder euro av regeringens andra tilläggsbudgetproposition.

Ytterligare information:

Jiri Sironen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 410 (allmänna frågor)
Timo Lehtinen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 387 (allmänna frågor)
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338 (allmänna frågor)
Mikko Staff, ekonomidirektör, tfn 0295 163 214 (allmänna frågor)
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085 (förmåner)
Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, tfn 0295 163 202 (anskaffningar)
Minna Saario, direktör, tfn 0295 163 146 (Omaolo-tjänsten)
Tomas Forsström, ekonomiplaneringschef, tfn 0295 163 563 (ämbetsverk och inrättningar)
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 577 (STEA-understöd

Tillbaka till toppen