Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utlåtanden begärs om ändringar som gäller överföringen av ansvaret för det grundläggande utkomststödet till FPA

Social- och hälsovårdsministeriet
8.9.2016 14.39
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet ber olika myndigheter lämna utlåtanden om en regeringsproposition som anknyter till verkställigheten av överföringen av ansvaret för det grundläggande utkomststödet till Folkpensionsanstalten. Beviljandet och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet överförs till Folkpensionsanstalten vid ingången av 2017. De lagar som gäller överföringen stadfästes redan sommaren 2015, och den proposition som nu har beretts kompletterar de tidigare antagna lagarna. Utlåtanden om utkastet till regeringsproposition kan lämnas senast den 30 september 2016. I propositionen finns inga förslag som gäller grunderna för beviljande av utkomststöd eller stödets struktur.


I propositionen förtydligas arbetsfördelningen mellan Folkpensionsanstalten och kommunen i fråga om ansökan om utkomststöd och överföring av en ansökan från Folkpensionsanstalten till kommunen. I propositionen föreslås också mer exakta bestämmelser än tidigare om utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan Folkpensionsanstalten och kommunen. Dessutom innehåller propositionen förslag till bestämmelser om ett elektroniskt ersättningsförfarande mellan Folkpensionsanstalten och apoteken samt bestämmelser om utlämnande av uppgifter från hyresvärdar till Folkpensionsanstalten.

I propositionen föreslås också preciseringar av bestämmelserna om betalning av förskott i anslutning till utkomststödets finansieringsprocess samt preciseringar av övergångsbestämmelserna.

Utlåtanden begärs om regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om ändring av lagen om utkomststöd, lagen om utkomststöd, lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, lagen om främjande av integration, barnskyddslagen och lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter. Enligt propositionen avses lagarna träda i kraft den 1 januari 2017.

Eftersom propositionen gäller ansöknings- och myndighetsprocesserna i anslutning till utkomststödet ber man om utlåtanden i första hand från olika myndigheter. Dessa är Folkpensionsanstalten, Finlands Kommunförbund, riksdagens justitieombudsman, Helsingfors förvaltningsdomstol, Institutet för hälsa och välfärd och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Dessutom ber man om utlåtanden från två regionförvaltningsverk och fyra kommuner eller samkommuner.

Ytterligare information:
Susanna Rahkonen, regeringssekreterare, tfn 02951 63215

Tillbaka till toppen