Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausuntopyyntö toimeentulotuen Kela-siirtoon liittyvistä täydentävistä muutoksista

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.9.2016 14.39
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää eri viranomaisilta lausuntoja hallituksen esityksestä, joka liittyy perustoimeentulotuen ns. Kela-siirron toimeenpanoon. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lukien. Tätä koskeva ns. Kela-siirtolainsäädäntö vahvistettiin jo kesällä 2015 ja nyt laadittu esitys täydentää aiemmin hyväksyttyä lainsäädäntöä. Lausuntoaika hallituksen esitysluonnoksesta päättyy 30.9.2016. Esityksessä ei puututa toimeentulotuen myöntämisperusteisiin tai tuen rakenteeseen.

Esityksessä tarkennetaan Kelan ja kunnan välistä työnjakoa, joka liittyy toimeentulotuen hakemiseen ja hakemuksen siirtämiseen Kelasta kuntaan. Esityksessä on myös aiempaa tarkempia säännöksiä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta Kelan ja kunnan välillä. Lisäksi esitys sisältää Kelan ja apteekkien välistä sähköistä korvausmenettelyä koskevat säännökset sekä Kelan ja vuokranantajan välistä tietojen siirtoa koskevat säännökset.

Esitys sisältää myös tarkentavia säännöksiä toimeentulotuen rahoitusprosessiin liittyvien ennakoiden maksamisesta sekä lisäksi siirtymäsäännöksiä on täsmennetty.

Lausuntoja pyydetään hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotukilain muuttamisesta annettua lakia, toimeentulotuesta annettua lakia, kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia, kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, lastensuojelulakia sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettua lakia. Esityksen mukaan lait tulisivat voimaan 1.1.2017.

Koska esityksessä puututaan toimeentulotuen haku- ja viranomaisprosesseihin, lausuntoja pyydetään lähinnä erilaisilta viranomaistahoilta. Näitä ovat Kela, Suomen Kuntaliitto, eduskunnan oikeusasiamies, Helsingin hallinto-oikeus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Lisäksi lausuntoa pyydetään kahdelta aluehallintovirastolta ja neljältä kunnalta tai kuntayhtymältä.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Susanna Rahkonen, p. 02951 63215

Sivun alkuun