Hoppa till innehåll
Media

Föräldrar som återvänder till arbetslivet efter långa familjele-digheter behöver stöd

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2021 9.58
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriets, arbets- och näringsministeriets och undervisnings- och kulturministe-riets gemensamma projekt hade målet att ge föräldrar som varit familjelediga en längre tid stöd att åter-vända till arbetslivet. Projektet gav vägledning i karriärplanering och jobbsök för föräldrar som upplever osäkerhet om återgången till arbetet. Projektdeltagarna var mycket nöjda med de tjänster de fick.

Ansvaret för att stödja familjelediga föräldrars karriärplanering ligger inte just nu på någon särskild aktör. I detta projekt som administrerades av NTM-centralen i Nyland erbjöds familjelediga föräldrar tjänster bland annat på rådgivningsbyråer och familjecenter som ordnar social- och hälsovårdstjänster för barn och familjer. 

Projektet hade fyra mål:

  1. Skapa en modell för att tillhandahålla sysselsättningstjänster i form av närservice för familjer på familjecentren.
  2. Bidra till en flexibel övergång till utbildning eller arbetslivet med hjälp av skräddarsydda tjänster.
  3. Öka medvetenheten hos personalen på familjecentren om stödformerna för karriärplanering.
  4. Utreda hur landskapet som anordnare kan erbjuda en uppsättning kundorienterade tjänster för denna målgrupp genom ett integrerat nätverkssamarbete.

Projektet som drogs i gång under Sipiläs regeringsperiod fortsatte i form av nätverkssamarbete. Ur kundernas synvinkel uppnåddes målen väl, och deltagarna var väldigt nöjda. Största delen upplevde att tjäns-terna hjälpte till att strukturera den egna situationen och gå vidare mot arbetslivet. För vissa innebar detta att de bytte bransch och sökte sig till omskolning. Föräldrarna var särskilt nöjda med barnpassning-en under vägledningen som gav dem en möjlighet att dryfta sina egna tankar och mål i lugn och ro. Under pandemin ordnades vägledningen på distans.

Fortsatta rekommendationer för att utveckla tjänsterna

I projektet identifierades utmaningar i det nuvarande tjänstesystemet och sätt att utveckla arbetslivstjäns-terna för familjelediga föräldrar. De fortsatta rekommendationerna från NTM-centralen i Nyland som administrerade projektet kan delas in i tre helheter:

Flexibelt stöd till familjelediga föräldrar för att återvända till arbetslivet bör stärkas 
Ansvaret för familjelediga föräldrars karriärplanering ligger i dagsläget inte hos någon särskild aktör, stö-det är sporadiskt. Därutöver varierar stödet regionalt. Alla föräldrar bör ha en möjlighet att få informat-ion och verktyg för att planera sin karriär på egen hand och återvända till arbetslivet. De behöver personliga kundorienterade tjänster.

Mer information om tjänsterna och alternativen för familjerna

De yrkesutbildade personer som arbetar med familjerna bör få mer kunskap om familjelediga föräldrars arbetslivstjänster och alternativa stödformer. Utifrån projektets resultat har föräldrarna en ganska svag uppfattning om de olika stödformerna och tjänsterna. Således bör föräldrarna redan i början av föräldra-ledigheten och gärna också via tjänsterna för barn och familjer få information om övergången från famil-jeledighet till arbetslivet. 

Social- och hälsovårds-, sysselsättnings- och utbildningstjänsterna bör integreras på ett bättre sätt

Bättre tjänster för familjer förutsätter att social- och hälsovårds-, sysselsättnings- och utbildningstjänster-na nätverkar. Bredare nätverk ger en möjligt att skapa en uppsättning stöd enligt kundens behov när hen återvänder till arbetet eller studierna efter familjeledigheten och behöver handledning. De olika förvalt-ningsområdena fungerar separat och aktörerna har inte tillräckligt med information om varandras tjäns-ter och stöd. Ett mer omfattande samarbete kan ge betydande fördelar som gör övergången från familje-ledighet till arbetslivet smidigare. Då undviker föräldrarna också onödiga avbrott i karriären. 

Arbetet med att utveckla systemet som gäller stöd för att återvända till arbetslivet fortsätter eftersom projektet har beviljats fortsatt finansiering för åren 2021 – 2022. Projektet kommer att finansieras av ar-bets- och näringsministeriet.

Läs mer:
Slutrapport från projektet Perhevapailta työelämään (Från familjeledighet till arbetslivet)
www.perhevapaaltatyohon.fi

Mer information:
Liisa Jokinen, specialsakkunnig ,social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 406, [email protected]
Anna Toni, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 209, [email protected]
Saija Enqvist, projektchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, tfn 0295 021 045 (växel), [email protected]
 


 

Tillbaka till toppen