Hoppa till innehåll
Media

För att utreda den sociala trygghetens komplexitet används en modell med flera skikt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2020 16.15 | Publicerad på svenska 12.11.2020 kl. 16.01
Pressmeddelande

Kommittén för social trygghet har fortsatt med utredningen av den sociala trygghetens komplexitet. Vid kommitténs möte måndagen den 2 november diskuterade man särskilt orsakerna till att systemet är komplext och ramvillkoren för förenklingen av systemet. 

Grunderna för strukturerna och de utvalda lösningarna i systemet för social trygghet lyftes fram som de viktigaste ramvillkoren för förenklingen. Enligt de utredningar som gjordes av kommitténs sektioner verkar det som om endast en del av komplexiteten är onödig. I allmänhet beror komplexiteten på att man strävat efter att fördela förmånen på ett visst sätt eller på något annat värderingsval.   

För att utreda den komplexitet som är en följd av förmånslagstiftningen beslutade kommittén att använda en modell med tre skikt som delar upp problemen enligt följande: 
a.    ”Onödig” komplexitet
b.    Komplexitet som beror på den planerade fördelningen av förmånen
c.    Komplexitet som beror på de grundläggande strukturerna i den sociala tryggheten

-    Med tanke på färdplanen för reformen av den sociala tryggheten ska kommittén välja de delar av den sociala tryggheten som man vill förenkla och till vilka delar komplexiteten kan godtas. Kommittén utreder om grunderna för de nuvarande lösningarna fortfarande är ändamålsenliga och tillräckliga, till exempel om de uppfyller syftet med den önskade fördelningen av förmånen eller med andra värderingsval säger Pasi Moisio, ordförande för kommittén.  

Man kunde urskilja två problemnivåer på komplexiteten i verkställandet av den sociala tryggheten: problem som kan lösas utan ändringar i lagstiftningen och problem som kräver lagändringar.  

Kommittén för social trygghet har för avsikt att lösa problemen med den eventuella ”onödiga” komplexiteten före totalreformen av den sociala tryggheten genomförs. Kommittén lyfte bland annat fram de utmaningar med informationsgången som leder till komplexitet vid verkställandet. Detta är dock sådan komplexitet som är möjlig att åtgärda med beaktande av dataskyddet.  


Situationen för de arbetslösa som är arbetsoförmögna är kopplad även till samordningen av tjänster och förmåner

Ett annat ärende på kommitténs agenda var situationen för de arbetslösa som de facto är arbetsoförmögna. Kommitténs resultat tyder på att det är fråga om större problem i samordningen av tjänster och förmåner och i processerna för rehabilitering och annan service och inte bara i de grunder på vilka förmånerna beviljas och arbetsförmågan bedöms. Uppdraget med utredningen ska fortsätta och utvidgas med en rapport om problemen med samordningen av tjänster och förmåner. 


Kommittén för social trygghet ska behandla problemhelheterna inom den sociala tryggheten enligt följande tidtabell: 
-    23.11.2020 Kombineringen av förvärvsarbete och social trygghet 
-    25.1.2021   Det yttersta skyddet, grundskyddet och boende 
-    22.3.2021  Samordningen av tjänster och förmåner.


Samarbete med forskningsprogram som genomförs av rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi 

Kommittén för social trygghet har avtalat om att inleda ett forskningssamarbete med de forskningsprogram som genomförs av rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi. Samarbetet inleds med en arbetsdokumentserie om Finland och den globala världen, som består av fyra arbetsdokument med teman kring miljö, teknologi, befolkningsförändringar, institutioner och politik. Arbetsdokumenten publiceras i kommitténs publikationsserie. Kommitténs publikationsserie består av arbetsdokument utarbetade av enskilda forskare samt rapporter utarbetade av kommittén. Ytterligare information:

Pasi Moisio, kommitténs ordförande, forskningsprofessor, tfn 029 524 7228, [email protected]      
Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
Heli Backman, avdelningschef, tfn 0295 163 668
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085

E-postadresserna har formen [email protected], med undantag av Pasi Moisios adress.

Bilagor (på finska):

Möteskallelse
Senaste mötesprotokoll
Den sociala trygghetens komplexitet: Rapportens struktur
Den sociala trygghetens komplexitet: Utkast till rapportens 4 kap.
Arbetsoförmögna arbetslösa: Sektionernas sammandrag
Arbetsoförmögna arbetslösa: Granskning av undersökningsmaterialet (för kännedom)
Sjukdagpenningsprocessen (för kännedom)
Diabilder

Tillbaka till toppen