Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och Arbetshälsoinstitutet informerar
Arbetslivsforumet ger alla möjligheten att ta del av aktuell arbetslivdiskussion

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 9.00
Pressmeddelande 69/2022
Työelämäfoorumi Suomi 2022 -tapahtuman tunnus

Nu erbjuds en plattform för långsiktigt utvecklingsarbete av det finländska arbetslivet i form av ett riksomfattande arbetslivsevenemang.

Arbetslivet har förändrats snabbt under de senaste åren. På alla arbetsplatser har man varit tvungen att omvärdera arbetssätten, ledningen och förtroendet.

Under den här förändringen behöver Finland en gemensam förståelse för lägesbilden av arbetslivet och en gemensamt utarbetad vision om vägar för framtiden. Goda förutsättningar för arbete ska uppfyllas i alla uppgifter och personer i arbetsför ålder ska förbli arbetsföra under hela sin yrkeskarriär.

Även ledarskapet bör svara mot förändringarna i samhället och påskynda prognostiseringen och utvecklingen av kompetensbehoven. Med tanke på framtiden är det viktigt att också säkerställa arbetslivets förmåga att förnya sig och agera i samband med förändringar. I samband med förändringarna i arbetslivet uppstår på arbetsplatser och i servicesystemet nya modeller som ökar välfär-den, konkurrenskraften och sysselsättningen.

Arbetslivsforumet Finland 2022 ordnas i augusti

Arbetslivsforumet Finland 2022 -evenemanget gör den aktuella arbetslivdiskussionen tillgänglig för alla. För att hitta lösningar för framtidens arbete behövs en bred och gemensam diskussion.

Utöver aktuella teman, såsom kriser och resiliens, kommer vikten av kontinuerligt lärande för arbetslivet, stärkandet av välbefinnandet och orken i arbetslivet och fördelarna och nackdelarna med snabba framsteg inom digitalisering samt betydelsen av förtroende och ledarskapets utmaningar att lyftas fram i diskussionen. Utan att glömma internationalism.

– Arbetslivsforumet är ett diskussionsmöte för arbetslivet. Genom långsiktigt och målmedvetet utvecklingsarbete kan vi precisera lägesbilden för arbetslivet och skapa ett bättre arbetsliv för alla, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Även den tekniska utvecklingen och digitaliseringen har öppnat nya intressanta möjligheter.

– I framtiden är de arbetsplatser vinnare som utöver tekniska innovationer satsar på kärnverksam-heten, organiseringen av arbetet och ledningsmetoderna. I samband med den gröna och digitala omställningen är det viktigt med tanke på produktiviteten att uppdatera arbetstagarnas kompetens och möjliggöra kontinuerligt lärande, konstaterar arbetsminister Tuula Haatainen.

Förändringen har inte varit lätt för alla. Samarbete och en atmosfär av förtroende på arbetsplatsen gör det lättare att orka också vid omställningar. Goda arbetsförhållanden har en positiv inverkan på såväl den psykiska som den fysiska arbetsförmågan och produktiviteten. Det finländska arbetslivet behöver också en gemensam förståelse för psykisk hälsa som framgångsfaktor. Psykisk hälsa är en investering som det är nödvändigt att stärka genom att utveckla arbetet och förebygga problem på arbetsgemenskapsnivå. Detta bidrar också till att minska sjukfrånvaron och invalidpensionerna på grund av psykisk ohälsa. Arbetsplatserna behöver arbetsför och kompetent arbetskraft.

Det bästa arbetslivet skapar vi tillsammans. Arbetslivsforumet 2022 i augusti är ett tillfälle för alla finländska arbetsplatser och aktörer inom arbetslivet att gemensamt utveckla dessa frågor. Alla behövs för detta arbete, inte bara arbetsplatserna. Framgångsrika, välmående arbetsplatser växer, sysselsätter och skapar mer välfärd och produktivitet omkring sig.

Arbetslivsforumet Finland 2022 ordnas i Pikku-Finlandia i Helsingfors den 31 augusti 2022 av regeringens ARBETE2030-program i samarbete med ett omfattande partnerskapsnätverk.

Bekanta dig med Arbetslivsforumet Finland 2022 på evenemangssidan och anmäl dig. (på finska)

Ytterligare information:

Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministe-riet, [email protected]
Liisa Hakala, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, [email protected]
Sanna Kulmala, programdirektör, ARBETE2030-programmet, [email protected]

Vad är ARBETE2030-programmet?

ARBETE2030 är regeringens utvecklingsprogram för arbetet och välbefinnandet i arbetet. Pro-grammet förnyar verksamhetssätten tillsammans med arbetsplatser, branscher och experter. Ge-nom att utveckla verksamhetssätt och modeller påverkar man välbefinnandet, sysselsättningen, ekonomin, konkurrenskraften och bilden av Finlands arbetsliv ute i världen. Programmet genom-förs i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, under-visnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, finansministeriet, Arbetshälsoinstitutet, alla arbetsmarknadscentralorganisationer, Företagarna i Finland, Sitra, Arbetarskyddscentralen, Bu-siness Finland, Arbetarskyddsfonden samt ett stort antal andra arbetslivsaktörer. Social- och häl-sovårdsministeriet har ledningsansvaret för programmet, medan Arbetshälsoinstitutet ansvarar för det operativa arbetet.

Tillbaka till toppen