Hoppa till innehåll
Media

Regeringens jämställdhetsåtgärder framskred i många avseenden

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.3.2019 13.06
Pressmeddelande 134/2019

I slutrapporten om regeringens jämställdhetsprogram beräknas det att en stor del av åtgärderna i regeringens jämställdhetsprogram för 2016–2019 har genomförts väl och att också betydande framsteg har gjorts. Regeringen diskuterade slutrapporten om jämställdhetsprogrammet den 28 februari.

De 41 åtgärderna i regeringens jämställdhetsprogram gäller bland annat att stärka jämställdheten i arbetslivet och föräldraskapet samt i utbildning och idrott. Åtgärderna är även avsedda att minska våld mot kvinnor och våld i nära relationer, förbättra mäns välbefinnande och hälsa och att utveckla det samhälleliga beslutsfattandet så att det främjar jämställdheten mellan könen.

Könsperspektivet ska beaktas redan i planeringsstadiet

En stor del av målen i jämställdhetsprogrammet har uppnåtts väl. Ett betydande framsteg är till exempel att finansieringen till skyddshem har ökat rekordmycket, det vill säga med 70 procent, vilket har ökat antalet platser på skyddshem med sammanlagt 77 procent. Under innevarande regeringsperiod har det också inrättats en länge efterlängtad hjälptelefon för våldsoffer och deras närstående. Utöver detta har det även öppnats en tjänst med låg tröskel för offer för sexuellt våld.

När det gäller integreringen av könsperspektivet i regeringens stora reformer och spetsprojekt har resultaten däremot inte varit de bästa möjliga. Det konstateras i slutrapporten att könsperspektivet i fortsättningen måste tas med i projekten redan i planeringsstadiet. För att denna målsättning ska förverkligas behövs det ett starkt stöd av både tjänstemannaledningen och den politiska ledningen. Det finns skäl att beakta detta i framtida projekt, såsom i reformen av den sociala tryggheten.

Nya initiativ för att främja jämställdheten togs bland annat när det gäller beaktande av jämställdhetsperspektivet i mottagningstjänsterna för asylsökande och utvecklingen av könsmedveten budgetering. Idrottspolitiken bygger på ett målmedvetet jämställdhetsarbete som baserar sig på forskningsdata. I jämställdhetsprogrammet kartlade ministerierna första gången jämställdhetsutmaningarna inom det egna förvaltningsområdet. 

Regeringen drog upp riktlinjer för jämställd representation i börsbolagens styrelser

I jämställdhetsprogrammet ingick inte heller under denna regeringsperiod alla regeringens åtgärder som inverkar på jämställdheten. Under regeringsperioden har det inom de olika förvaltningsområdena fattats många andra beslut och vidtagits många andra åtgärder som inverkar på jämställdheten mellan könen. En bedömning av konsekvenserna av dessa lösningar skulle kräva en separat utredning.

Vid behandlingen av slutrapporten fastslog regeringen i fråga om jämställd representation i börsbolagens styrelser att uppföljningen av självregleringen och börsbolagens egna åtgärder fortsätter när det gäller utvecklingen av jämställd representation i styrelser och ledningsgrupper. Dessutom ska orsakerna till att endast ett begränsat antal kvinnor sitter med i styrelser och ledningsgrupper eller är verkställande direktörer utredas.

Regeringen behandlade jämställdhetsprogrammet nu för andra gången, första gången behandlades ärendet i regeringens strategisession den 12 februari 2018.

Ytterligare information: Satu Mäki-Lassila, specialmedarbetare, tfn 0295 163 110, och Päivi Yli-Pietilä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 228, social- och hälsovårdsministeriet

Tillbaka till toppen