STM-konsernin strategia

STM-konsernin strategia kuvana

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Visio

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja koko STM-konsernin toimintaa ohjaavan vision tavoite on eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi.

Strategiset vaikuttavuustavoitteet perustuvat pohdintoihin vaihtoehtoisista tulevaisuuden skenaarioista. Vuodesta 2021 on siirrytty rullaavaan strategiaan eli jatkossa strategiaa tarkastellaan säännöllisesti huomioiden toimintaympäristön mahdolliset muutokset.

Päätöksentekomme perustuu tietoon ja monipuoliseen vaikutusarviointiin.  Huolehdimme sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden tasapainoisesta ja toisiaan tukevasta toteutumisesta.

Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon EU:n ja globaalin toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet. 

Vastuullisuus ja vaikuttavuustavoitteet

Sosiaali- ja terveysministeriön strategisessa kehittämissä käsitteet vastuullisuus, kestävyys ja vaikuttavuus tukevat vahvasti toisiaan. Konserni-strategiamme pohjautuu yhteiseen tulevaisuustyöhön. Ministeriönä vastuullisuustyömme on jokapäiväistä kestävän ja hyvän
elämän edellytysten luomista nykyisille ja tuleville sukupolville.

STM tekee kestävyystyötä edistämällä erityisesti hyvinvointitaloutta. On tärkeää, että sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys otetaan tasapainoisesti huomioon kaikessa päätöksenteossa. Kokonaiskestävyyden tarkastelu on tärkeää jokaisen hallinnonalan näkökulmasta, jotta päästään ylittämään siilot. Kestävyysajattelua, kestävää kehitystä ja yhteisöllistä vastuullisuutta tulisi vahvistaa osana jokapäiväisiä prosesseja virkatyössä sekä poikkihallinnollisessa kehittämisessä.

Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030).

Vaikutustavoitteemme

 1. Turvaamme väestön hyvinvoinnin kaikissa tilanteissa
 2. Varmistamme vaikuttavat palvelut ja etuudet kestävällä tavalla
 3. Ehkäisemme ja vähennämme ihmisten eriarvoisuutta
 4. Edistämme sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista
 5. Parannamme elin- ja työympäristön terveyttä ja turvallisuutta

Strategiset vaikuttavuustavoitteet tarkentuvat tulostavoitteissa. Tulostavoitteista johdetaan lyhyen ajan tavoitteet (esim. hallituskausi) sekä konkreettiset toimenpiteet vuosittain. Tämä muodostaa vaikutusketjun aina vaikuttavuustavoitteista konkreettisiin toimenpiteisiin.

Oman ja yhteisen työn vaikuttavuuden kannalta on tärkeä hahmottaa, miten arkinen työ edistää hallinnonalan pitkän aikavälin tavoitteita.

Missio

Tehtävämme on turvata ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja, jotta voimme elää yhdenvertaisessa, kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa. Toteutamme tätä tehtävää säädösvalmistelun, monipuolisen ohjauksen sekä poikkihallinnollisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla.

Vaikuttamiskeinot

Sosiaali- ja terveysministeriön vaikuttamiskeinoja ovat ovat yhteistyö, ohjaus ja säädösvalmistelu.

 • Yhteistyö: Yhteistyötä tehdään ilmiölähtöisesti, poikkihallinnollisesti ja ratkaisuhakuisesti. Verkostot ja sidosryhmät ovat voimavaramme.
 • Ohjaus: Vuorovaikutteisella ohjauksella vahvistamme hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta ja yhteistä sosiaalista pääomaa.
 • Säädösvalmistelu: Lainsäädäntötyömme on mahdollistavaa ja yhteiskunnallisia muutoksia ennakoivaa. Sillä luodaan edellytyksiä ihmislähtöisille palveluille, kestävälle arjelle ja kaikissa tilanteissa toimivalle ja turvalliselle yhteiskunnalle.

Arvot

Sosiaali- ja terveysministeriön konsernin arvot ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus ja avoimuus.

 • Oikeudenmukaisuus: Olemme sitoutuneet ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen ja mahdollisuuksien tasa-arvoon sekä arvoihimme pohjautuvaan eettiseen ja vastuulliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Toimintaamme ohjaa aito ymmärrys ihmisten erilaisista tarpeista.
 • Rohkeus: Olemme yhteiskunnallisen uudistuksen moottori. Priorisoimme toimintaamme ja teemme kipeitäkin valintoja toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.
 • Avoimuus: Teemme verkostomaista luottamukseen ja aktiiviseen vuoropuheluun perustuvaa yhteis-työtä. Ilmaisemme kantamme entistä varhaisemmin ja selkeämmin, mutta olemme valmiita muuttamaan sitä, kun saamme uusia näkökulmia vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja

Riikka Pellikka, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Strategiaryhmä / STRA Puhelin:0295163659   Sähköpostiosoite: