FI SV

Stärkande av självbestämmanderätten för klienter och patienter

Man vill stärka klientens och patientens självbestämmanderätt. Målet är att reformera social- och hälsovårdslagstiftningen så att det finns täckande bestämmelser om klienters och patienters självbestämmanderätt och om begränsningen av denna.

Tjänsterna och vården för klienter och patienter inom social- och hälsovården baserar sig i regel på frivillighet och samförstånd. Ibland hamnar man dock i situationer där en persons eller andra personers hälsa eller säkerhet måste skyddas genom att självbestämmanderätten begränsas.

Målet med reformen är att man ska tvingas till begränsningar i så liten utsträckning som möjligt. Detta uppnås genom att stärka ett förebyggande arbetssätt och multidisciplinärt samarbete och genom att förbättra tjänsterna.

Samtidigt reformeras den lagstiftning som gäller missbrukar- och mentalvårdstjänster. Målet är att säkerställa att missbrukar- och mentalvårdstjänster tillhandahålls enligt principerna om likabehandling tillsammans med andra klient- och patientgrupper.

Beredningsskeden

Utkast till regeringens proposition med förslag till klient- och patientlag var på remiss 6.7.-16.9.2018.

Den lagstiftning som reformeras bereds i en arbetsgrupp fram till 28.2.2018. 

Arbetsgruppen är indelad i underarbetsgrupper där bl.a. barnskydd, missbrukar- och mentalvårdstjänster, rättspsykiatri, service för personer med utvecklingsstörning samt tillgång till psykiatrisk vård och enhetliga grunder för vård behandlas.

I samband med behandlingen kommer separata diskussionsmöten och workshoppar att ordnas.

Ytterligare information: Anja Noro (äldreomsorg), Annika Parsons (barnskydd), Helena Vorma (mentalvårds- och missbrukartjänster inom hälso- och sjukvården)

Yhteystiedot – Yhteystietonosto