Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Suomessa koulutusta annetaan 50:llä lääketieteen ja 5:llä hammaslääketieteen erikoisalalla. Yliopistot vastaavat koulutuksen sisällöstä ja antavat siitä todistuksen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin laillistuksen yliopiston antaman todistuksen perusteella.

Yleislääketieteen erityiskoulutus on Euroopan unionin ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin mukainen koulutus, jonka suorittaminen on edellytyksenä yleislääkärinä toimimiselle Euroopan unionin jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien piirissä.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa lainsäädännössä.

Koordinaatiojaosto vastaa strategisesta ohjauksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisesta ohjauksesta.

Valtakunnallisesta koordinaatiosta ja strategisesta ohjauksesta vastaa koordinaatiojaosto, jossa on edustettuna kaikki keskeiset erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sidosryhmät. Koordinaatiojaosto toimii itsenäisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteydessä.

Koulutusta annetaan viidessä yliopistossa

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta annetaan Suomessa viidessä yliopistossa. Vastuu koulutuksen sisällöstä ja laadusta on yliopistoilla.

Valtio korvaa koulutuskustannuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö korvaa julkiselle palvelujärjestelmälle lääkäri-, hammaslääkäri-, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta koituvia kustannuksia. Korvauksesta säädetään terveydenhuoltolaissa ja STM:n asetuksissa.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarvetta on selvitetty

Koordinaatiojaosto on teettänyt kolme selvitystä erikoisalakohtaisesta erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutustarpeesta.

Yliopisto ja liitot julkaisevat tilasto- ja tutkimustietoa

Ajantasaisia valtakunnallisia tilastoja valmistuneista erikoislääkäreistä ja erikoishammaslääkäreistä on saatavilla yliopistojen ylläpitämällä verkkosivulla.

Erikoishammaslääkärikoulutukseen liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa ja muuta tietoa on saatavilla myös muun muassa Suomen Hammaslääkäriliiton sivuilta.

Suomen Lääkäriliitto on kehittänyt erikoisalan valintaa tukemaan Lääkärin erikoisalan valintakoneen.