FI SV

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus

Sosiaali- ja terveysministeriö on vastannut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisesta ohjauksesta 1.2.2015 alkaen.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Suomessa koulutusta annetaan 50:llä lääketieteen ja 5:llä hammaslääketieteen erikoisalalla. Yliopistot vastaavat koulutuksen sisällöstä ja antavat siitä todistuksen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin laillistuksen yliopiston antaman todistuksen perusteella.

Yleislääketieteen erityiskoulutus on Euroopan unionin ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin mukainen koulutus, jonka suorittaminen on edellytyksenä yleislääkärinä toimimiselle Euroopan unionin jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien piirissä.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa lainsäädännössä.

Koordinaatiojaosto vastaa strategisesta ohjauksesta

Valtakunnallisesta koordinaatiosta ja strategisesta ohjauksesta vastaa koordinaatiojaosto, jossa on edustettuna kaikki keskeiset erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sidosryhmät. Koordinaatiojaosto toimii itsenäisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteydessä.

Koulutusta annetaan viidessä yliopistossa

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta annetaan Suomessa viidessä yliopistossa. Vastuu koulutuksen sisällöstä ja laadusta on yliopistoilla.

Valtio korvaa koulutuskustannuksia (ns. koulutus-EVO)

Sosiaali- ja terveysministeriö korvaa julkiselle palvelujärjestelmälle lääkäri-, hammaslääkäri-, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta koituvia kustannuksia. Korvauksesta säädetään terveydenhuoltolaissa ja STM:n asetuksissa.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämiseksi on laadittu toimenpideohjelma

Koordinaatiojaosto on valmistellut Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen toimenpideohjelman vuosille 2017–2019. Toimenpideohjelmassa on sovittu erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämisen suuntaviivoista ja aikataulusta. Tavoitteena on laadukas erikoistumiskoulutus, joka vastaa tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin, ottaa huomioon väestön, kouluttajien ja kouluttautujien tarpeet sekä tukee palvelujärjestelmän kehittämistä.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarvetta on selvitetty

Koordinaatiojaosto on teettänyt selvityksen erikoisalakohtaisesta erikoislääkärien- ja erikoishammaslääkärien koulutustarpeesta vuoteen 2030. Selvityksen perusteella valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritilanne ei ole tasapainossa. Monilla aloilla on pulaa erikoisosaajista samanaikaisesti kun toisilla aloilla työvoimaa on jo liikaakin. Tilanne myös vaihtelee alueittain.

Erikoislääkäritarvetta on aikaisemmin arvioitu myös erityisvastuualueittain: HYKS / KYS / OYSTAYS / TYKS

Yliopisto ja liitot julkaisevat tilasto- ja tutkimustietoa

Helsingin yliopisto ylläpitää ajantasaisia valtakunnallisia tilastoja valmistuneista erikoislääkäreistä ja erikoishammaslääkäreistä.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa ja muuta tietoa on saatavilla myös muun muassa Suomen Lääkäriliiton, Suomen Hammaslääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen sivuilta.

Suomen Lääkäriliitto on kehittänyt erikoisalan valintaa tukemaan Lääkärin erikoisalan valintakoneen.

Lisätietoja

Katri (STM) Makkonen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163592