Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisesta ohjauksesta.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Suomessa koulutusta annetaan 50:llä lääketieteen ja 5:llä hammaslääketieteen erikoisalalla. Yliopistot vastaavat koulutuksen sisällöstä ja antavat siitä todistuksen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin laillistuksen yliopiston antaman todistuksen perusteella.

Yleislääketieteen erityiskoulutus on Euroopan unionin ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin mukainen koulutus, jonka suorittaminen on edellytyksenä yleislääkärinä toimimiselle Euroopan unionin jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien piirissä.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa lainsäädännössä.

Koordinaatiojaosto vastaa strategisesta ohjauksesta

Valtakunnallisesta koordinaatiosta ja strategisesta ohjauksesta vastaa koordinaatiojaosto, jossa on edustettuna kaikki keskeiset erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sidosryhmät. Koordinaatiojaosto toimii itsenäisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteydessä.

Koulutusta annetaan viidessä yliopistossa

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta annetaan Suomessa viidessä yliopistossa. Vastuu koulutuksen sisällöstä ja laadusta on yliopistoilla.

Valtio korvaa koulutuskustannuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö korvaa julkiselle palvelujärjestelmälle lääkäri-, hammaslääkäri-, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta koituvia kustannuksia. Korvauksesta säädetään terveydenhuoltolaissa ja STM:n asetuksissa.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarvetta on selvitetty

Koordinaatiojaosto on teettänyt kaksi selvitystä (2016 ja 2019) erikoisalakohtaisesta erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutustarpeesta. Selvitykset, jotka tilausraportteina eivät sellaisenaan edusta suoraan STM:n näkemystä, ulottuvat vuoteen 2030 ja vuoteen 2035 saakka. Selvitysten perusteella valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritilanne ei ole tasapainossa. Monilla aloilla on pulaa erikoisosaajista, kun taas toisilla aloilla on työvoiman ylikoulutuksen riski. Tilanne vaihtelee myös alueittain.

Erikoistumiskoulutusta antavat yliopistot tilasivat lisäksi vuosien 2019-2020 hakukierroksien valmistelun tueksi edellä mainittuihin STM:n selvityksiin perustuvan raportin:

Erikoislääkäritarvetta on aikaisemmin arvioitu myös erityisvastuualueittain:

Yliopisto ja liitot julkaisevat tilasto- ja tutkimustietoa

Helsingin yliopisto ylläpitää ajantasaisia valtakunnallisia tilastoja valmistuneista erikoislääkäreistä ja erikoishammaslääkäreistä.

Erikoishammaslääkärikoulutukseen liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa ja muuta tietoa on saatavilla myös muun muassa Suomen Hammaslääkäriliiton sivuilta.

Suomen Lääkäriliitto on kehittänyt erikoisalan valintaa tukemaan Lääkärin erikoisalan valintakoneen.

Lisätietoja

Kaisa Halinen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163154