FI SV EN

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården (OHO)

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården (OHO) svarar för den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av verksamheten inom den finländska social- och hälsovården. 

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården

  • styr tjänsteutbudet inom social- och hälsovården, dvs. de offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänsterna
  • utvecklar informationsförvaltningen inom social- och hälsovården och informationssystemens interoperabilitet
  • samordnar landskapens ekonomi och verksamhet samt bereder ärenden som anknyter till finansieringen av social- och hälsovården
  • svarar för den strategiska utvecklingen och utvärderingen av landskapens social- och hälsovårdstjänster
  • bereder de riksomfattande målen för social- och hälsovården tillsammans med social- och hälsovårdsministeriets övriga avdelningar och ser till att de riksomfattande målen beaktas i styrningen av landskapens verksamhet
  • styr ärenden som ska skötas av Folkpensionsanstalten till de delar Folkpensionsanstalten med stöd av lag sköter en särskild uppgift under social- och hälsovårdsministeriets styrning.

Resultatstyrning

Avdelningen svarar för resultatstyrningen vid följande inrättning:

Avdelningens grupper och personal

Kirsi Varhila är tjänstförrättande chef för avdelningen för styrning av social- och hälsovården.

Direkt under avdelningschefen finns gruppen för gemensamma frågor, som svarar för samordningen och utvecklingen av avdelningens verksamhet samt frågor som gäller allmän förvaltning och personaladministration. I dess uppgifter ingår också bl.a. beredning och samordning av ekonomiska ärenden som hör till avdelningens ansvarsområde, samordning av internationella ärenden som hör till avdelningens ansvarsområde samt utveckling av lagberedningen.

Ansvarsområden och personal vid avdelningens enheter:

Styrenheten (OHJA)

Styrenheten (OHJA) svarar bl.a. för den allmänna strategiska styrningen, planeringen och utvecklingen av landskapens social- och hälsovård. Till enhetens ansvarsområde hör också styrning av tjänsteutbudet och samordning av landskapens verksamhet och ekonomi. Dessutom bereder enheten riksomfattande mål för social- och hälsovården.

Enheten leds av Pasi Pohjola.

Enheten för digitalisering och informationshantering (DITI)

Enheten för digitalisering och informationshantering (DITI) svarar för styrningen av landskapen i fråga om informationshanteringen, informationsförvaltningen, informationssäkerheten och IKT-lösningarna inom landskapens social- och hälsovård. Dessutom utarbetar enheten bl.a. nationella beskrivningar av den övergripande arkitekturen och samordnar arkitekturarbetet.

Enheten leds av Minna Saario.

Enheten för förändring av social- och hälsovården (SOMU)

Enheten för förändring av social- och hälsovården (SOMU) svarar för beredningen av det regionala genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och ger landskapen vittomfattande förändringsstöd. Enheten stöder också ibruktagandet av nationella anvisningar och rekommendationer. Enheten är inrättad för den tid som social- och hälsovårds- och landskapsreformen pågår.

Enheten leds av Sinikka Salo.