Sairaalat ja erikoissairaanhoito

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa erikoissairaanhoidon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Erikoissairaanhoidon palveluja annetaan sairaaloissa. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja.

Suurin osa Suomen sairaaloista on julkisia, kuntien tai kuntayhtymien omistamia. Vaativimmista hoidoista vastaavat yliopistosairaalat tai sairaanhoitopiirien keskussairaalat.

Näiden lisäksi Suomessa on aluesairaaloita ja paikallisia sairaaloita, kuten kaupunginsairaaloita. Myös terveyskeskusten vuodeosastoja voidaan kutsua sairaaloiksi. Yksityiset sairaalat täydentävät julkisia palveluita muun muassa tarjoamalla päiväkirurgisia leikkauksia.

Sairaaloiden toiminnasta säädetään laissa

Sairaaloiden toiminnasta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Sairaaloiden toiminnan järjestämisestä säädetään erikoissairaanhoitolaissa.

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on, että hoitoketjujen toimivuutta parannetaan tiivistämällä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja sosiaalitoimen yhteistoimintaa.

Kunnat huolehtivat sairaalapalveluiden järjestämisestä

Kunnan on huolehdittava siitä, että sen asukkaat saavat tarpeellisen erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoitoa varten maa on jaettu kahteenkymmeneen sairaanhoitopiiriin. Jokainen kunta kuuluu johonkin sairaanhoitopiiriin. Jokaisessa sairaanhoitopiirissä on keskussairaala ja muita sairaaloita. Sairaanhoitopiiri vastaa sairaalapalveluiden tuottamisesta.

Kuntien valtuustot valitsevat sairaanhoitopiirin liittovaltuustoon, joka käyttää ylintä päätösvaltaa sairaanhoitopiireissä. Liittovaltuusto valitsee edelleen hallituksen ja sairaalan toimivan johdon. Sairaalassa annettavaa sairaanhoitoa johtaa ja valvoo asianomainen ylilääkäri.

Maamme sairaaloista viisi on erityistason hoitoa antavia yliopistosairaaloita. Jotkut vaativat erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden pohjalta. Kaikki sairaanhoitopiirit kuuluvat jonkin yliopistosairaalan erityisvastuualueeseen.

Erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja työnjaosta säädetään tarkemmin asetuksessa.

Tiettyjä hoitoja on keskitetty yliopistosairaaloihin myös valtakunnallisesti. Esimerkiksi Helsingin yliopistollinen sairaala vastaa valtakunnallisesti elinsiirroista ja lasten avosydänkirurgiasta. Erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä säädetään tarkemmin asetuksella.

Hoitoon pääsy sairaaloihin

Ensiapua ja kiireellistä hoitoa annetaan sairaaloissa kaikille niitä tarvitseville asuinpaikasta riippumatta.

Kiireetöntä erikoissairaanhoitoa varten potilas tarvitsee lähetteen esimerkiksi terveyskeskuksen yleislääkäriltä tai työterveyslääkäriltä. Erikoissairaanhoitoon on päästävä tietyssä ajassa.

Erikoissairaanhoidon palveluja tarvitseva henkilö voi valita hoitopaikan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Viranomaisten vastuut sairaaloiden toiminnassa

Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat sairaaloiden toimintaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimii erikoissairaanhoidon asiantuntijalaitoksena. THL myös kerää tilastotietoa sairaaloissa annetuista palveluista.

 

Lisätietoja

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163014