FI SV EN

Understöd från social- och hälsoorganisationernas understödscentral

Allmännyttiga sammanslutningar kan ansöka om understöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) för arbete som främjar hälsa och social välfärd.

Sammanslutningarna får understöd för allmän eller riktad verksamhet, investeringar samt utvecklings- och startprojekt och andra projekt vars syfte och varaktighet är av begränsad omfattning.

STEA lämnar årligen till social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ett förslag till understöd för beviljande som ministeriet ännu kan ändra. 

SHM ber om utlåtande om understödsförslaget av bedömnings- och understödssektionen, inrättad vid ministeriet och under social- och hälsovårdsorganisationernas delegation för understödsärenden. SHM bereder sedan ett förslag till beslut för behandling i statsrådets finansutskott. Efter att statsrådets finansutskott har förordat förslaget, beslutar SHM om beviljande av understöd. 

Bestämmelser om understöd från STEA

Bestämmelser om beviljandet av understöd från STEA finns i följande lagar och förordningar. Länkarna går till Finlex.

Mer om understöd på Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals webbplats: