Suunnittelun asiakirjat

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelmat löytyvät alla olevista asiakirjoista. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat:

  • hallinnonalan tavoitteet
  • ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä sopimusyhteisöjen tulossopimukset
  • Eduskunnan päättämä talousarvio.

Hallinnonalan tavoitteet

Sosiaali- ja terveysministeriö laatii vuosittain hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman ja kehysehdotuksen, jotka kattavat seuraavat neljä vuotta. Suunnitelma sisältää

  • sosiaali- ja terveyspolitiikan lähtökohdat
  • strategiset linjaukset
  • peruslaskelman ja
  • kehittämissuunnitelman.

Ministeriön esitys valtion talousarvioon perustuu toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäistä vuotta koskevaan osaan. Toiminta- ja taloussuunnitelma on ministeriön laatima ennakkosuunnitelma eikäsen sisältöä vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa.

Ministeriö laatii myös oman toimintansa johtamista vartentoimintasuunnitelman vuodeksi kerrallaan. Siinä kuvataan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä henkilöstö- ja raharesurssit.

Tulossopimukset

Ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä sopimusyhteistöjen välisissä tulossopimuksissa sovitaan tulostavoitteet alkavalla hallituskaudelle. Sopimuksia tarkistetaan vuosittain.

Aluehallintovirastojen (AVI) strategia-asiakirja laaditaan koko hallituskaudelle. Sen pohjalta laadittu strateginen tulossopimus tarkistetaan vuosittain. AVIen tulossopimukset allekirjoitetaan vuodenvaihteessa valtiovarainministeriössä ja AVEissa niiden valmistuttua.

Kukin hallinnonalan virasto ja laitos laatii oman vuosittaisentulos- tai toimintasuunnitelmansa ministeriön kanssa käytävien tulosneuvottelujen pohjalta.

Eduskunnan päättämät talousarviot

Hallitus antaa valtion talousarvioesityksen eduskunnalle syyskuussa. Eduskunta käsittelee esityksen ja päättää valtiontalousarvioista syysistuntokauden aikana. Talousarvio ja lisätalousarviot ovat perustana ministeriön vuosittaiselle toiminnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahat ovat pääluokassa 33. Tulot ovat osastoissa 12 ja 11.04.

Talousarvioehdotukset

Tilijaottelut

JTS-ehdotukset (julkisen talouden suunnitelma)

Lisätietoja

Mikko Staff, talousjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Talousryhmä / TAR Puhelin:0295163214   Sähköpostiosoite: