Hoppa till innehåll
Media

Egentliga Finland utvecklar: Äldre-service över en disk

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2017 17.52 | Publicerad på svenska 18.5.2018 kl. 10.09
Pressmeddelande
På ålderdomshemmet i Runosbacken blir man väl omhändertagen. Bild: Joel Jyränti

KomPAssi-projektet i Egentliga Finland syftar till att ta fram en centraliserad servicestyr-ningsmodell som hjälper äldre och deras anhöriga att hitta de tjänster som erbjuds i land-skapet. En viktig del av utvecklingsprojektet är en elektronisk serviceplattform där man i framtiden ska hitta samtliga tjänster för äldre i landskapet.

”Vi strävar efter att i hela landskapet skapa en enhetlig modell som beaktar hela processen från rådgivning, självutvärdering och styrning till den egentliga bedömningen av servicebehovet och uppföljningen”, förklarar projektledare Johanna Ritvanen.

”Dessutom vill vi ta fram en enhetlig modell för att bedöma klientens funktionsförmåga och ta i bruk tillförlitliga bedömningsredskap. Ett ytterligare mål med utvecklingsarbetet är att skapa mångsidiga och individuellt inriktade tjänster som underlättar äldres och närståendevårdares vardag”.

En betydande del av arbetet går ut på att skapa en elektronisk plattform. I den samlas alla tjänster för äldre i landskapet – såväl grupp-, frivillig- och organisationsverksamhet som tjänster som grundar sig på olika kriterier och äldreservice som tillhandahålls av privata företag. Plattformen ska också vara ett arbetsredskap med hjälp av vilket yrkespersoner hittar enhetliga anvisningar för hela landskapet.

”Det primära målet med webbplatsen är att den ska erbjuda en möjlighet för så många äldre som möjligt att – kanske tillsammans med en anhörig – hitta lämpliga tjänster för att klara sig i vardagen. Avsikten är att landskapsinvånaren via enkla val på plattformen ska styras framåt för att på egen hand hitta tjänster för äldre. Ett element på plattformen är en självutvärdering som ska kopplas bland annat till olika screeningar av hälsorisker”, berättar Johanna Ritvanen.

Kirsi Kiviniemi (t.v.), förändringsagent i Egentliga Finland, och projektledare Johanna Ritvanen vill ha en enhetlig verksamhetsmodell för servicestyrning och servicerådgivning av äldre i hela landskapet. Bild: Elina Salmi

”Vi vill involvera klienterna också i testskedet för att få en så fungerande och lättanvänd plattform som möjligt. Söktjänsterna på webbplatsen ska vara ytterst mångsidiga", påpekar Kirsi Kiviniemi, förändringsagent i Egentliga Finland.

Pilotskedet inleds redan på hösten

Rådgivnings- och styrningstjänsterna utvecklas också i bredare skala. Avsikten är att äldre invånare i landskapet i fortsättningen ska ha tillgång till många olika kanaler. På den elektroniska plattformen finns bland annat en chattjänst och frågespalter. Per telefon ska man i framtiden få service dygnet runt. Man kan också besöka verksamhetsstället för att få råd.

När en invånare i landskapet kontaktar rådgivningen på det sätt han eller hon valt får invånaren allra först rådgivning som stöder ett självständigt tillvägagångssätt. I samma veva tar klientrådgivaren reda på om personen klarar sig med lättare service eller om ett hembesök är nödvändigt för att utreda servicebehovet i närmare detalj. Under projektets gång är det meningen att verksamhetsmodellerna ska harmoniseras så att man i varje hörn av landskapet tillämpar samma förfarande och klienterna får likadan service.

”Under våren har vi utformat en första version av verksamhetsmodellen, som kommer att gå vidare till pilotskedet på hösten. Vi har valt ut de försökskommuner där modellen ska införas på praktisk nivå. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med att etablera modellen i pilotkommunerna, och arbetet fortsätter enligt modellen även efter pilotskedet. Under pilotskedet klarnar även eventuella svagheter, och vi har nog tid att åtgärda dem också”, försäkrar Johanna Ritvanen.

PROJEKTETS MÅL OCH UTFÖRARE

KomPAssi-projektet i Egentliga Finland består av tre helheter. Den viktigaste uppgiften är att ordna servicestyrningen och servicerådgivningen för äldre invånare i landskapet på ett centraliserat sätt med hjälp av enhetliga metoder och kriterier.

En annan uppgift är att göra tjänsterna inom närståendevården mångsidigare så att de på ett bättre sätt stöder både de äldres och närståendevårdarnas psykiska hälsa. För det tredje kommer man under projektet att skapa en digital tjänst för landskapsinvånarna, yrkespersonerna samt företagen och organisationerna i branschen.

Egentliga Finland är ett utmanande landskap i och med att det består av många kommuner i varierande storlek. I landskapet ingår också skärgård med besvärliga trafikförbindelser. Landskapet är starkt tvåspråkigt, varför en viktig uppgift inom KomPAssi-projektet är att utveckla servicestyrningen och servicerådgivningen på svenska.

Projektansvarig är Åbo och samtliga 27 kommuner i landskapet deltar i projektet. Till projektets samarbetspartner hör många organisationer, Åbo yrkeshögskola och företagarna i Egentliga Finland med sina lokalföreningar.

Projektet leds av Johanna Ritvanen i samarbete med Kirsi Kiviniemi, förändringsagent för hemvården för äldre och närståendevården i Egentliga Finland. Kirsi brinner framför allt för att utveckla de tjänster som erbjuds i hemmet och för att harmonisera boendeservicen i landskapet. Ett annat av hennes mål som förändringsagent är att främja servicekedjorna för äldre och att säkerställa att invånarna får alla tjänster de behöver på ett jämlikt sätt.

Text : Elina Salmi

*

Projektet ”I&O – Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras” hör till regeringens spetsprojekt. I projektet förnyas innehållet, strukturen och verksamhetsmodellerna inom hem- och närståendevården.

Läs mer om reformen:

·       Spetsprojektet för hemvården för äldre och närståendevården

Läs också den föregående artikeln om reformen av hem- och närståendevården.

·       Södra Savolax söker hållbara lösningar för närstående- och familjevård

  •  
Hyvät käytännöt I&O hankeuutinen spetsprojekt
Tillbaka till toppen