Hoppa till innehåll
Media

Giltighetstiden för beslut i enlighet med beredskapslagen förlängs för att tillgången till läkemedelspreparat ska kunna säkerställas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2020 18.43
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att förlänga giltighetstiden för besluten som fattats med stöd av 87 § i beredskapslagen. Målet är att säkerställa att läkemedelspreparaten räcker till och att distributionskedjan för läkemedel fungerar i Finland. Besluten har samma innehåll som de beslut som social- och hälsovårdsministeriet fattade den 19 mars 2020 och den 9 april 2020.

De beslut av social- och hälsovårdsministeriet som nu utfärdats grundar sig på beredskapslagen och de ibruktagningsförordningar som utfärdats med stöd av den. De gäller till och med den 30 juni 2020. 

Läkemedelsdistributionen styrs så att läkemedelspreparaten riktas på ett ändamålsenligt sätt

Läkemedelspartiaffärer åläggs att prioritera leverans av läkemedel och vårdförnödenheter till apotek, sjukhusapotek och enheter för maskinell dosdispensering.

Apoteken ska undvika att lägga in onödigt stora läkemedelsbeställningar hos läkemedelspartiaffärerna. Apoteken är dessutom skyldiga att prioritera beställningar av läkemedelspreparat, läkemedelssubstanser och utrustning för läkemedlens användning och att säkerställa att de i sitt lager har en sådan mängd läkemedel och utrustning som svarar mot den vanliga kundkretsens behov.

I fråga om läkemedelspreparat som kräver recept ska expedieringen begränsas till en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning.  Expedieringen av egenvårdsläkemedel får inte överskrida den mängd läkemedel som anges i den förteckning över egenvårdsförpackningar som förs av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som gäller den största godkända egenvårdsförpackningen per läkemedelssubstans.

Genom föreskrifterna möjliggörs leverans av behövliga läkemedelsbeställningar på lika villkor till alla apotek, sjukhusapotek och enheter för maskinell dosdispensering i Finland. Genom föreskrifterna förhindrar man även att läkemedelsförsörjningskedjan belastas och att det uppstår sådana störningar i tillgången på läkemedel som beror på att efterfrågan tillfälligt ökar för mycket utan att motsvara kundernas vårdbehov. Genom föreskrifterna åläggs apoteksaktörerna dessutom att införa avvikande verksamhetsmodeller för att förebygga exponering för coronavirussmitta. 

Begränsningen av försäljningen av salbutamolpreparat fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet förlänger också giltighetstiden för beslutet som begränsar försäljningen av salbutamolpreparat. Syftet med begränsningen av försäljningen är att säkerställa att dessa läkemedel räcker till och att alla patienter har lika tillgång till dem i hela Finland.

Genom social- och hälsovårdsministeriets beslut kan apoteken på en gång expediera en mängd salbutamolpreparat till kunderna som motsvarar högst en månads behandling. Apoteket ska dock trygga kontinuiteten i den läkemedelsbehandling som kunden nödvändigt behöver.

Ytterligare information

Merituuli Mähkä, konsultativ tjänsteman, [email protected]
Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen