Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om funktionshinderservice på remiss - målet att personer med funktionsnedsättning ska få tjänster enligt sina individuella behov

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2017 16.40
Pressmeddelande 77/2017

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett utkast till lag om särskild service med anledning av funktionshinder på remiss. Avsikten är att den nya lagen ska ersätta den nuvarande lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen) och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Huvudmålen med reformen av funktionshinderlagstiftningen är att främja likabehandling och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och att de ska få tjänster enligt sitt behov. Trots betydande besparingar uppfyller lagförslaget de uppsatta målen.

Utgångspunkten vid ordnandet av särskild service är att en person på grund av en begränsning i funktionsförmågan till följd av en långvarig funktionsnedsättning eller sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver hjälp eller stöd. Diagnosen eller det sätt på vilket funktionsnedsättningen uppkommit ska inte bestämma tillgången till service. Lagen ska inte tillämpas på en person vars behov av hjälp eller stöd huvudsakligen beror på sjukdomar eller skador som har uppkommit, tilltagit eller förvärrats i och med hög ålder.

Enligt lagutkastet är landskapet skyldigt att säkerställa att servicen till innehåll och omfattning tillgodoser de individuella behoven hos personen med funktionsnedsättning och att den är förenlig med personens intressen. Särskild vikt ska fästas vid tillhandahållandet av service för barn och unga personer med funktionsnedsättning.

I lagutkastet föreskrivs det om service som ska säkerställa delaktighet och likabehandling samt nödvändig omsorg när det gäller personer med funktionsnedsättning. Till denna service hör bl.a. färdighetsträning och stöd, personlig assistans, stöd och service för boendet, stöd för tillgängligt boende, kortvarig omsorg, verksamhet under dagtid samt stöd och service för rörligheten. Avsikten är att landskapet oberoende av anslagen ska ha en särskild skyldighet att ordna sådan service.

Den särskilda servicen enligt den nya lagen ska vara avgiftsfri för klienterna. Dessutom ska landskapet ersätta personer med funktionsnedsättning för kostnaderna för anskaffning av redskap och andra tekniska lösningar som de behöver för att röra sig, för att kommunicera samt för de dagliga funktionerna eller för fritidsaktiviteter.

Reformen av funktionshinderlagstiftningen har beretts öppet och i samarbete med intressentgrupper. Olika intressentgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem, kommuner, samkommuner och aktörer inom området har deltagit i beredningen genom arbetsgrupper, seminarier, workshoppar, diskussionsmöten och webbdiskussioner.

Remisstiden går ut 17.7. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen hösten 2017.

Ytterligare information

Jaana Huhta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 407
Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 405
Erkki Papunen, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 298

Tillbaka till toppen