Hoppa till innehåll
Media

Ny förordning uppdaterar referensvärden för joniserande strålning – referensvärdet för radon skärps

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2018 10.45
Pressmeddelande 183/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en ny förordning om joniserande strålning. Förordningen baserar sig på den nya strålskyddslagen som träder i kraft samtidigt som för-ordningen, den 15 december.

Nya yrken: strålsäkerhetsexpert och strålsäkerhetsansvarig

I förordningen fastställs kompetenskrav och krav på arbetserfarenhet för strålsäkerhetsexperter och strålsäkerhetsansvariga. Båda är nya reglerade yrken och de ersätter föreståndarna som nu ansvarar för strålsäkerheten. 

Man kan utbilda sig till strålsäkerhetsexpert som en del av examensinriktad utbildning på högre nivå. Behörigheten kan också införskaffas senare genom studier som leder till en kompletterande examen. Av en strålsäkerhetsexpert krävs minst två års arbetserfarenhet inom kompetensområdet eller i motsvarande uppgifter. Av strålsäkerhetsansvariga krävs i praktiken liknande utbildning som av dagens ansvariga föreståndare.

En nyhet i förordningen är den interna kliniska auditering av verksamhet som orsakar medi-cinsk exponering, som ska utföras vart fjärde år. Extern auditering ska genomföras med sex eller åtta års mellanrum beroende på verksamhetens risknivå.

Nya referensvärden för radon

Förordningen fastställer också referensvärden för naturlig strålning, till exempel radon. 

Enligt den nya förordningen är referensvärdet för radonhalt i inomhusluften i bostäder och andra vistelseutrymmen 300 becquerel per kubikmeter, vilket är ett krav i EU:s nya strålsäkerhetsdirektiv. Idag är åtgärdsnivån för radon i inomhusluften på arbetsplatser och maximivärdet för inomhusluften i bostäder 400 becquerel per kubikmeter. 

Radonhalten i bostäder bestäms som årsmedelvärde som mäts eller bedöms utifrån mätning under en sammanhängande period på ett år. I andra vistelseutrymmen bestäms radonhalten som årsmedelsvärde för den tid utrymmet används. Mätningen av radonhalt ska pågå oavbrutet i minst två månader och den ska utföras mellan ingången av september och utgången av maj. I andra vistelseutrymmen kan det dessutom utföras andra kompletterande mätningar i syfte att noggrannare utreda radonhalten för den tid utrymmet används.

Referensvärdet för radonhalt i inomhusluften vid planering och uppförande av nya byggnader förblir på samma nivå som tidigare, det vill säga 200 becquerel per kubikmeter.

Referensvärdet för radonhalt på arbetsplatser är 300 becquerel per kubikmeter i en arbetslokal där arbetstiden är mer än eller lika med 600 timmar per år. Radonhalten beräknas som årsmedelvärde under arbetstid. Referensvärdet för yrkesmässig exponering för radon är 500 000 becquereltimmar per kubikmeter per år. Exponeringen beräknas som summan av exponeringen i alla arbetslokaler under ett år.

Kosmisk strålning

I förordningen fastställs också referensvärden för kosmisk strålning. Referensvärdet för exponering för kosmisk strålning för besättningen på luftfartyg är 1 millisievert per år uttryckt i effektiv dos. Referensvärdet för yrkesmässig exponering förorsakad av strålningsverksamhet, då strålningen också beror på annan naturlig strålning än radon eller kosmisk strålning, är 1 millisievert per år. Exponeringen bestäms som den effektiva dos som orsakas utöver den effektiva dosen förorsakad av naturlig bakgrundsstrålning.

Ytterligare information:

Helena Korpinen, regeringssekreterare, tfn 0295163317

Tillbaka till toppen