Hoppa till innehåll
Media

Tillgången på läkemedelspreparat och en fungerande distributionskedja säkerställs genom social- och hälsovårdsministeriets beslut

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2020 16.10 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 17.03
Pressmeddelande 92/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att förlänga giltighetstiden för beslutet som fattades med stöd av 87 § i beredskapslagen. Målet är att säkerställa att läkemedelspreparaten räcker till och att distributionskedjan för läkemedel fungerar väl i Finland under de undantagsförhållanden som coronaviruset har orsakat. Beslutet är till sitt innehåll detsamma som beslutet som social- och hälsovårdsministeriet fattade den 19 mars 2020.

För närvarande fungerar distributionskedjan för läkemedel i huvudsak smidigt. Ministeriet påminner dock om att apoteken med stöd av beslutet ska undvika att göra onödigt stora läkemedelsbeställningar hos läkemedelspartiaffärerna trots tillfälliga toppar i efterfrågan.

Apoteken är skyldiga att prioritera beställningar av redskap, förnödenheter och förbandsmaterial som behövs för användning av läkemedelspreparat, läkemedelssubstanser och läkemedel. I fråga om läkemedelspreparat som kräver recept ska expedieringen dessutom begränsas till en mängd som motsvarar högst tre månaders användning med beaktande av FPA:s anvisningar (Apoteksmeddelande 4/2020). I fråga om egenvårdsläkemedel får expedieringen inte överskrida den mängd läkemedel som anges i den förteckning över egenvårdsförpackningar som uppdateras av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och där egenvårdsförpackningarnas största godkända läkemedelsmängder per läkemedelssubstans anges.

Utöver de föreskrifter som gäller apoteken åläggs läkemedelspartiaffärerna med stöd av beslutet att prioritera expediering av läkemedel och behandlingsutrustning till apotek, sjukhusapotek, läkemedelscentraler och enheter för maskinell dosdispensering i sin verksamhet.

Försäljningen av salbutamolpreparat begränsas för att säkerställa tillräcklig och jämlik tillgång

Social- och hälsovårdsministeriet har också utfärdat ett annat beslut där apoteken åläggs att temporärt begränsa försäljningen av vissa salbutamolpreparat mer än i det ovannämnda beslutet, som allmänt gäller expediering av läkemedel. Syftet med begränsningen av försäljningen är att säkerställa att dessa läkemedel räcker till och att alla patienter har jämlik tillgång till dem i hela Finland.

Trots den pandemi som coronaviruset orsakat är tillgången på läkemedel allmänt taget på en god nivå i Finland. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har dock fått kännedom om att i synnerhet försäljningen av s.k. vidgande astmaläkemedel (salbutamolpreparat) har varit betydligt större än normalt, vilket har lett till en minskning av de säljbara lagren. Risken för störningar i tillgången ökar avsevärt när en onormalt hög förbrukning fortsätter en längre tid.

Genom det beslut av social- och hälsovårdsministeriet som nu meddelats kan apoteken på en gång expediera en mängd som motsvarar högst en månads behandling. Syftet med åtgärden är att säkerställa att preparaten räcker till så länge som möjligt.

Social- och hälsovårdsministeriets beslut grundar sig på beredskapslagen och de ibruktagningsförordningar som utfärdats med stöd av den. Förordningarna gäller till och med den 13 maj 2020. 

Ytterligare information

Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Merituuli Mähkä, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen