Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet öppnar nya ansökningsomgångar för statsunderstöd

Social- och hälsovårdsministeriet
25.3.2020 11.31 | Publicerad på svenska 25.3.2020 kl. 12.39
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat tre nya ansökningsomgångar för statsunderstöd. Understöd kan sökas för utveckling av barnskyddet, försök med personlig budget för personer med funktionsnedsättning och dokumenteringsutbildning för yrkesverksamma inom socialvården.

Avsikten är att under våren 2020 dela ut statsunderstöd också bland annat för genomförande av strategin för psykisk hälsa, arbetsförmågeprogrammet och utveckling av social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten.

Beredskapen för coronaviruset ökat trycket på regionerna och kommunerna. Om läget drar ut på tiden finns det möjlighet att förlänga ansökningstiderna.

Statsunderstöd för försök med personlig budget för personer med funktionsnedsättning

Statsunderstöd kan sökas hos social- och hälsovårdsministeriet till regioner som genomför försök med personlig budgetering för personer med funktionsnedsättning. Åren 2021 och 2022 kommer understödet att villkoras förutsatt att riksdagen fastställer anslaget för understödet i statsbudgeten. Understödet kan maximalt uppgå till 80 procent av de bidragsberättigande kostnaderna för projektet.

Statsunderstöd för försöksprojekt kan sökas under tiden den 25 mars–25 maj kl. 23.59.

De som kan söka är kommuner och samkommuner med organiseringsansvar. Projektet genomförs i nära samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL).  

Statsunderstöd för utveckling av barnskyddet

Ansökningsomgången för statsunderstöd för utveckling av barnskyddet är öppen den 25 mars–1 juni kl. 16.15. Understödsbeloppet uppgör till högst 2 miljoner euro per år. Åren 2021 och 2022 kommer understödet att villkoras förutsatt att riksdagen fastställer anslaget för understödet i statsbudgeten. Understödet kan maximalt uppgå till 80 procent av de bidragsberättigande kostnaderna för projektet.

Det multidisciplinära arbetet för att utveckla barnskyddet kommer att organiseras som fem regionala utvecklingsprojekt utifrån den geografiska indelningen av samarbetsområdena på så sätt att en ansökan om statsunderstöd lämnas in från vart och ett av områdena. Som projektadministratörer fungerar de kompetenscentrum inom det sociala området som uppfyller ansökningsvillkoren, men ansökan ska utarbetas tillsammans med de landskap som ingår i området. 

Statsunderstöd för dokumenteringsutbildning för yrkesverksamma inom socialvården

Från och med den 25 mars kan statsunderstöd också sökas för dokumenteringsutbildning för yrkesverksamma inom socialvården. Ansökningsomgången är öppen den 25 mars–30 april  kl. 16.15. Understödsbeloppet uppgår till sammanlagt högst 700 000 euro.

Ansökningsomgången riktar sig till kompetenscentrumen inom det sociala området med syftet att genomföra dokumenteringsutbildning inom de offentliga och privata socialtjänsterna i hela landet. De eftersträvade resultaten kan bäst uppnås genom ett riksomfattande projekt som kompetenscentrumen genomför tillsammans.

Närmare upplysningar om ansökningsobjekten och nödvändiga handlingar finns på vår webbplats.

Understödet beviljas av social- och hälsovårdsministeriet.

Närmare upplysningar

försöksprojektet med personlig budget för personer med funktionsnedsättning

jurist Kirsi-Maria Malmlund, [email protected]

utveckling av barnskyddet

konsultativ tjänsteman Susanna Hoikkala [email protected]

direktör Elina Palola [email protected]

dokumenteringsutbildning inom socialvården

socialrådet Juha Luomala [email protected]

specialsakkunnig Jaakko Penttinen [email protected]

Tillbaka till toppen