Ansökan om statsunderstöd våren 2020

Social- och hälsovårdsministeriet öppnar våren 2020 flera ansökningsomgångar för statsunderstöd inom social- och hälsovården. Här har vi samlat information om vårens alla stödobjekt.

Alla ansökningar om statsunderstöd inklusive bilagor ska inom utsatt tid ges in till social- och hälsovårdsministeriet i elektronisk form till adressen [email protected] Nämn vilket understöd ni ansöker om i samband med ansökan.

Social- och hälsovårdsministeriet fattar stödbesluten under våren och sommaren 2020 beroende på vilket stödobjekt ansökan gäller. De sökande underrättas om beslutet skriftligen.

Ansökningstiderna kan förlängas på grund av det exceptionella läget.

Försöksprojekt med personlig budget för personer med funktionsnedsättning 2020–2021

Ansökningstiden börjar den 25 mars 2020 och går ut den 25 maj 2020 kl 23.59.

Syftet med försöksprojektet är att bestämma riksomfattande principer och praxis för genomförande av personlig budgetering. Principer och praxis ska vara förenliga med Finlands rättsordning och servicestruktur. Projektet går ut på att granska hur en personlig budget lämpar sig för personer vars funktionsförmåga är begränsad och behovet av stöd och hjälp. Projektet genomförs i nära samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). 

Projektet genomförs som regionala försöksprojekt som finansieras med statsunderstöd 2020–2021. Totalt uppgår understödet till högst 3,3 miljoner euro. Åren 2021 och 2022 kommer understödet att villkoras förutsatt att riksdagen fastställer anslaget för understödet i statsbudgeten.

De som kan söka är kommuner och samkommuner med organiseringsansvar. Understödet kan maximalt uppgå till 80 procent av de bidragsberättigande kostnaderna för projektet.

Närmare upplysningar om projektet och svar på vanliga frågor finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Närmare upplysningar

jurist Kirsi-Maria Malmlund, [email protected]

konsultativ tjänsteman Anne-Mari Raassina, [email protected]

Sektorsövergripande utveckling av barnskyddet 2020–2022

Ansökningstiden börjar den 25 mars 2020 och går ut den 1 juni 2020 kl. 16.15.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster ingår i regeringsprogrammet, som siktar på att stärka barnens, de ungas och familjernas välbefinnande, att stoppa utvecklingen mot ökad ojämlikhet och att garantera barn som behöver särskilt stöd multidisciplinära tjänster. Det understöd som nu kan sökas syftar till att multidisciplinära satsningar på barns och ungdomars individuella behov över förvaltningsgränserna.

En särskild satsning är att garantera barn och ungdomar som är klienter hos barnskyddet rätt till högklassig utbildning och individuellt stöd och individuell behandling genom säkerställande av ett systematiskt samarbete mellan barnskyddet och undervisningsväsendet samt mentalvårds- och missbrukartjänsterna.

Understödsbeloppet uppgör till högst 2 miljoner euro per år. Åren 2021 och 2022 kommer understödet att villkoras förutsatt att riksdagen fastställer anslaget för understödet i statsbudgeten. Understödet kan maximalt uppgå till 80 procent av de bidragsberättigande kostnaderna för projektet.

Det multidisciplinära arbetet för att utveckla barnskyddet kommer att organiseras som fem regionala utvecklingsprojekt utifrån den geografiska indelningen av samarbetsområdena på så sätt att en ansökan om statsunderstöd lämnas in från vart och ett av områdena. Som projektadministratörer fungerar de kompetenscentrum inom det sociala området som uppfyller ansökningsvillkoren, men ansökan ska utarbetas tillsammans med de landskap som ingår i området. 

Läs mer om utveckling av barn- och familjetjänster:

Närmare upplysningar

konsultativ tjänsteman Susanna Hoikkala [email protected] 0295 163 482

direktör Elina Palola [email protected] 0295 163 595
 

Kompetenscentrumen inom det sociala området: dokumenteringsutbildning för yrkesverksamma inom socialvården

Ansökningstiden börjar den 25 mars 2020 och går ut den 30 april kl. 16.15.

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat en ansökningsomgång för kompetenscentrumen inom det sociala området för att dokumenteringsutbildningen ska kunna genomföras i hela landet inom de offentliga och privata socialtjänsterna. Statsunderstödet kan sökas för fortsatt utbildning och för säkerställande av att yrkesverksamma inom socialvården kan dokumentera också i nya klientsituationer, exempelvis vid multidisciplinärt samarbete.

Understödsbeloppet uppgår till sammanlagt högst 700 000 euro. Understödet är avsett för bland annat kommuner och samkommuner och andra sammanslutningar för effektivisering av verksamheten och för projekt som stöder reformering av social- och hälsovården och räddningstjänsterna. De eftersträvade resultaten kan bäst uppnås genom ett riksomfattande projekt som kompetenscentrumen genomför tillsammans.

Bilaga:

Närmare upplysningar

socialrådet Juha Luomala [email protected] 0295 163 492

specialsakkunnig Jaakko Penttinen [email protected] 0295 163 686

Mer information

Kati Hokkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Yhteisetpalvelut-tulosryhmä / YPA 0295163727