Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om genomförande av försök med basinkomst

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2016 16.02
Pressmeddelande 117/2016

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om lagförslaget med hjälp av vilket ett försök med basinkomst genomförs. Propositionen har som mål att genomföra ett försök med basinkomst för att kunna bedöma om den sociala tryggheten kan reformeras med hjälp av en basinkomst så att i synnerhet de flitfällor som anknyter till arbete minskar.

I Finlands socialförsäkringslagstiftning finns inga bestämmelser om basinkomst, och ett försök som liknar det föreslagna har aldrig tidigare genomförts. I lagförslaget föreslås det att försöket genomförs 2017 och 2018 i Finland. Folkpensionsanstalten ansvarar för genomförandet av försöket.

Det primära målet med försöket med basinkomst är att främja sysselsättningen. Försöket har som mål att få ett svar på om basinkomst främjar sysselsättningen. Svaret baserar sig på en uppföljningsundersökning.

I basinkomstförsöket tas med vissa begränsningar in personer som får arbetslöshetsförmåner från Folkpensionsanstalten. Ur målgruppen tas genom slumpmässigt urval ut en försöksgrupp på 2 000 personer. För att undvika snedvridning av resultaten är deltagande i försöket obligatoriskt. Det föreslås ett basinkomstbelopp på 560 euro per månad. Eftersom det rör sig om ett obligatoriskt försök bör nivån för den lägsta basinkomst som prövas fastställas till motsvarande nivå som arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen. Det föreslås att basinkomsten ska utgöra skattefri inkomst för mottagaren. Basinkomsten betalas av Folkpensionsanstalten. Försöket innebär att det inte omedelbart börjar betalas basinkomst åt hela befolkningen.

Vid bedömningen av effekterna av basinkomsten kommer försöksgruppen att jämföras med en kontrollgrupp bestående av de personer i målgruppen till vilka det inte betalas basinkomst.

Till målgruppen för försöket hör inte sådana grupper vars sysselsättning man inte försöker förbättra med basinkomsten, såsom personer som får ålderspension eller studerande. Studerandenas primära mål är att avlägga examen.

Syftet med lagförslaget är att genomföra ett försök med basinkomst som ingår i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Basinkomstförsöket är ett av de åtgärder som har som mål att lägga om den sociala tryggheten så att den bättre svarar mot förändringarna i arbetslivet, göra om den sociala tryggheten så att den är inkluderande och uppmuntrar till arbete, minska byråkrati och förenkla ett komplicerat förmånssystem på ett sätt som är hållbart för de offentliga finanserna.

Utlåtandetiden löper ut 9.9.2016. Därefter lämnar regeringen propositionen till riksdagen. Regeringspropositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

I korthet

Försök med basinkomst 2017-2018

  • Mål: Att få information om hur basinkomsten påverkar sysselsättningen för dem som deltar i försöket samt att utreda andra effekter av basinkomsten.
  • Nivå: 560 €/mån, skattefri förmån. Den nivån beräknas ge tillräckligt stort incitament för att ta emot tillfälligt arbete eller deltidsarbete.
  • Målgrupp: Personer i åldern 25-58 år som bor i Finland och till vilka grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd utbetalas i november 2016 enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
  • Urval: Representativt slumpmässigt urval 2 000 täcker hela landet. Deltagande är obligatoriskt i försöket, den övriga målgruppen fungerar som kontrollgrupp för uppföljningen. Obligatoriskt deltagande möjliggör en mer tillförlitlig uppföljning och bedömning av resultaten.

Ytterligare information:

Timo A. Tanninen, finansråd, tfn 02951 63572, [email protected]
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 02951 63085, [email protected]

Material i anslutning till remissbehandlingen (på finska)

Tillbaka till toppen