Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd följer covid-19-läget och förbereder sig inför hösten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2022 12.36
Pressmeddelande

Mandatperioden för social- och hälsovårdsministeriets grupp för lägesbilder och modeller över covid-19-epidemin löpte ut i juni 2022. Samtidigt blev det ett uppehåll i de regelbundna lägesrapporterna om covid-19-epidemin. Social- och hälsovårdsministeriet följer dock kontinuerligt epidemiläget i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

Under början av sommaren ökade incidensen av covid-19 i de flesta EU-länder, i vissa länder i betydlig grad.

Enligt de uppföljningsuppgifter som Världshälsoorganisationen och EU:s smittskyddsmyndighet har samlat in från medlemsländerna finns det ett tidsmässigt samband mellan det ökade antalet covid-19-fall och spridningen av omikronvariantens nya undervarianter BA.4 och BA.5 inom EU. Dessa varianter konstateras även hos personer som redan tidigare insjuknat i covid-19 och hos vaccinerade personer.

De rekommenderade vaccinerna är fortfarande det bästa sättet att skydda sig mot allvarliga former av covid-19. I förhållande till antalet smittfall har risken att insjukna i covid-19 som kräver sjukhusvård eller att dö i sjukdomen i år varit mångdubbelt mindre än den var 2020 eller 2021. Detta är ett starkt bevis på att vaccinerna skyddar mot allvarliga former av sjukdomen. Det är mycket viktigt att ta den tredje och fjärde vaccindosen i enlighet med rekommendationerna.

Antalet smittfall orsakade av undervarianterna BA.4 och BA.5 har ökat även i Finland. Enligt de uppföljningsuppgifter som Institutet för hälsa och välfärd samlat in har varianterna nästan helt och hållet trängt undan undervarianterna BA.1 och BA.2, som var de dominerade varianterna under vintern och våren.

I Finland har antalet covid-19-fall legat på en stabil nivå sedan början av juni, med 10 000–11 000 fall per vecka. Med beaktande av situationen i de övriga EU-länderna är det dock möjligt att antalet smittfall börjar öka också i Finland mot slutet av sommaren.

Belastningen på sjukhusen har minskat i jämn takt under våren och början av sommaren, men ökat något i juli. Enligt sjukvårdsdistriktens senaste uppgifter är antalet patienter som testats positiva för covid-19 inom den specialiserade sjukvården 308 och inom primärvården 334. Ökningen förklaras delvis av bifynd, det vill säga covid-19 har inte varit orsaken till intagning på sjukhus. Cirka 40 procent av de patienter i hela landet som testats positiva för covid-19 är intagna på sjukhus på grund av covid-19-infektion.

Belastningen på intensivvården har tills vidare varit liten. Antalet dödsfall med anknytning till covid-19 har fortsatt att minska och är nu mindre än det varit under hela detta år.


Beredskap under sommaren för en fortsatt epidemi i Finland
 

Social- och hälsovårdsministeriet är berett på att den globala pandemin inte är över. Ministeriet följer epidemiläget kontinuerligt i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd. Vaccinationsstrategin för covid-19 och strategin för testning och spårning av covid-19 uppdaterades senast i juni. Den 22 juni 2022 fick kommunerna och sjukvårdsdistrikten ett styrningsbrev med anvisningar för hantering av epidemin när de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar upphör att gälla.

Institutet för hälsa och välfärd har gått ut med förhandsinformation om att det kommer att rekommendera en utvidgning av de fjärde doserna av covid-19-vaccin i slutet av sommaren. Förhandsinformationen gör det möjligt för kommunerna att förbereda sig på att ordna vaccinationerna.

Regeringens proposition med förslag till temporära ändringar av lagen om smittsamma sjukdomar är på remiss till den 24 juli 2022. Avsikten är att vid behov införa vissa temporära paragrafer på nytt i lagen om smittsamma sjukdomar så att de kan tillämpas om det behövs för att bekämpa covid-19-epidemin. Propositionen kan lämnas till riksdagen redan under augusti månad om covid-19-läget i Finland försämras avsevärt.
 

Ytterligare information:

Pasi Pohjola, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]


Bilagor: 

•    Webbplatsen för Världshälsoorganisationens regionkontor för Europa 
•    Coronafall, läget inom sjukvården och dödsfall (Institutet för hälsa och välfärd) 
•    Nationell strategi för testning och spårning av covid-19 (PDF)
•    Ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar har sänts på remiss (social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande)
•    Beredskapen inom servicesystemet när de temporära bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller covid-19-epidemin upphör att gälla (social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev)
•    Förhandsinformation om THL:s rekommendation: de fjärde coronavaccinationerna utvidgas i slutet av sommaren (Institutet för hälsa och välfärds pressmeddelande)
•    Nationella strategiska mål och eskaleringsplaner för intensivvård och intensivövervakning (social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande)

 

Antalet patienter som testats positiva för covid-19 uppdaterad 14.7.2022 kl. 13.17.

Tillbaka till toppen