Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet anvisar kommuner och samkommuner om de nya ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar gällande obligatoriska hälsokontroller

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2021 12.13
Pressmeddelande 84/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev till kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovård om ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar gällande obligatoriska hälsokontroller och lämnande av uppgifter. Ändringarna i lagen trädde i kraft den 29 mars 2021.

Social- och hälsovårdsministeriet anvisar alla behöriga myndigheter att agera på ett sådant sätt som situationens allvar kräver och utövar alla sina befogenheter som lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör för att förhindra att epidemin sprids.

Ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar förtydligar de gällande bestämmelserna om obligatoriska hälsokontroller och regionförvaltningsverkets roll som beslutsfattare. I fortsättningen är också personer som utsatts för eller smittats av en smittsam sjukdom skyldiga att lämna uppgifter om sig själva till hälsovårdsmyndigheterna. Lagändringarna förbättrar också Gränsbevakningsväsendets möjligheter att ge handräckning. Ändringarna gäller 16 § (obligatorisk hälsokontroll), 22 § (lämnande av uppgifter) och 89 § (handräckning) i lagen om smittsamma sjukdomar.

Social- och hälsovårdsministeriet betonar att bekämpningen av smitta som eventuellt sprids via personer som anländer till Finland är central för att hindra att epidemin och virusvarianter sprids. Utgångspunkten är att alla personer som anländer till Finland ska hänvisas till en hälsokontroll. Kontrollen kan till exempel innehålla ett covid-19-test alltid när det anses nödvändigt. 

Effektiv, ändamålsenlig och proportionerlig bekämpning av smitta i den gränsöverskridande trafiken är möjlig endast genom att myndigheterna och de övriga instanserna vid gränsövergångsställena samarbetar intensivt och även beaktar de lokala förhållandena.

Principen är att alla ska testas vid ankomsten till Finland

Regionförvaltningsverket ska enligt lagen fatta de administrativa besluten enligt lagen om smittsamma sjukdomar genom att utnyttja den sakkunskap som finns i samkommunen för sjukvårdsdistriktet, i specialupptagningsområdet och vid Institutet för hälsa och välfärd. Samarbetet behövs för att regionförvaltningsverken ska kunna reagera i rätt tid på behov och fatta beslut om obligatoriska hälsokontroller enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.  

När regionförvaltningsverket fattar beslut ska det även fastställa målgrupperna och de eventuella grunderna för avgränsningen. Regionförvaltningsverket kan bestämma att de personer som anländer till landet kan visa upp ett tillförlitligt intyg över ett negativt testresultat som fåtts inom en viss tid eller ett intyg över genomgången sjukdom inte behöver delta i en obligatorisk hälsokontroll. 

Under hälsokontrollen bedöms behovet av andra åtgärder för att förebygga smittspridning, såsom karantän- och isoleringsbeslut. Beslut om försättande i karantän eller om isolering fattas av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. I samband med hälsokontrollerna kan den läkare i kommunen eller samkommunen för sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar även fatta beslut om att enskilda personer ska genomgå en obligatorisk hälsokontroll senare, som innefattar ett covid-19-test.

Med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar kan regionförvaltningsverket också förordna personer som anländer till Finland att testa sig på nytt senare efter en viss tid.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, [email protected]
Paula Tiittala, överläkare, [email protected]

Tillbaka till toppen