Hyppää sisältöön
Media

STM ohjeistaa kuntia ja kuntayhtymiä tartuntatautilain uusista muutoksista liittyen pakolliseen terveystarkastukseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2021 12.13
Tiedote 84/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut ohjauskirjeen kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille pakollista terveystarkastusta ja tietojen antamista koskevista muutoksista tartuntatautilaissa. Lain muutokset tulivat voimaan 29.3.2021.

STM ohjeistaa kaikkia toimivaltaisia viranomaisia toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla ja käyttämään kaikkia tartuntatautilain mahdollistamia toimivaltuuksiaan koronaepidemian leviämisen estämiseksi.

Tartuntatautilain muutokset selkeyttävät nykyistä pakolliseen terveystarkastukseen liittyvää sääntelyä ja aluehallintoviraston (Avi) roolia päätöksen tekijänä. Vastedes myös tartuntataudille altistunut ja tartunnan saanut on velvollinen antamaan tietoja itsestään terveysviranomaisille. Lakimuutokset laajentavat lisäksi Rajavartiolaitoksen mahdollisuutta antaa virka-apua. Muutokset koskevat tartuntatautilain 16 §:ää (pakollinen terveystarkastus), 22 §:ää (tietojen antaminen) ja 89 §:ää (virka-apu).

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että Suomeen saapuvien henkilöiden mukana mahdollisesti leviävien tartuntojen torjunta on keskeistä epidemian ja muuntuneiden virusten leviämisen estämiseksi. Lähtökohtana on, että kaikki maahan saapuvat ohjataan terveystarkastukseen. Tarkastukseen pitää sisältyä esimerkiksi covid-19-testi aina, kun se katsotaan tarpeelliseksi. 

Vaikuttava, tarkoituksenmukainen ja oikeasuhtainen tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä on mahdollista vain viranomaisten ja muiden rajanylityspaikoilla toimivien tahojen kiinteällä yhteistyöllä, jossa otetaan huomioon myös paikalliset olosuhteet.

Lähtökohta on kaikkien testaaminen maahan saavuttaessa

Lain mukaan aluehallintovirasto tekee tartuntatautilaissa säädetyt hallinnolliset päätökset käyttäen hyväksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, erityisvastuualueen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntemusta. Yhteistyö on välttämätöntä, jotta aluehallintovirastot voivat reagoida oikea-aikaisesti tarpeisiin tehdä tartuntatautilain 16 §:n mukaisia pakollisia terveystarkastuksia koskevia päätöksiä. 

Aluehallintoviraston on päätöstä tehdessään arvioitava päätöksen kohderyhmät ja mahdolliset rajausperusteet. Aluehallintovirasto voi rajata pakollisten terveystarkastusten ulkopuolelle esimerkiksi sellaiset henkilöt, joilla on esittää maahan tullessa luotettava todistus tietyn ajan sisällä otetusta negatiivisesta testituloksesta tai parantuneesta taudista. 

Terveystarkastuksessa terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi myös, onko tarvetta muille toimenpiteille tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi, kuten karanteeni- ja eristyspäätöksille. Päätöksen karanteeniin asettamisesta tai eristämisestä tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri. Terveystarkastuksen yhteydessä myös kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä yksittäistä henkilöä koskevan päätöksen myöhemmästä pakollisesta terveystarkastuksesta, joka sisältää covid-19-testin.

Aluehallintovirasto voi tartuntatautilain 16 §:n nojalla määrätä henkilöt osallistumaan myös myöhemmin maahan saapumisen jälkeen otettavaan toiseen testiin.

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, [email protected]
Ylilääkäri Paula Tiittala, [email protected]

Sivun alkuun