Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet, Arbetshälsoinstitutet och Folkpensionsanstalten informerar
Anvisning om distanstjänster inom den förebyggande företagshälsovården har färdigställts

Social- och hälsovårdsministeriet
9.11.2016 10.55
Nyhet

En ny anvisning ger yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården information om hur och enligt vilka kriterier förebyggande företagshälsovårdstjänster kan ges i form av digitala tjänster på distans. Dessa tjänster kan utnyttjas när en yrkesperson inom företagshälsovården och en patient hos företagshälsovården befinner sig på olika platser.

Användningen av en distanstjänst förutsätter alltid att en serviceproducent eller självständig yrkesutövare inom företagshälsovården gör en bedömning av om tjänsten i fråga är lämplig att ges på distans. I bedömningen ska bl.a. god företagshälsovårdspraxis och yrkesetiska principer beaktas. För distanstjänster behövs dessutom alltid ändamålsenliga lokaler och utrustning samt utbildad personal som kan utföra tjänsterna.

I anvisningarna betonas också att integritetsskyddet ska iakttas och att informationssystemens dataskydd och informationssäkerhet måste vara i sin ordning när distanstjänster erbjuds.

Producenten av företagshälsovårdstjänsterna och arbetsgivaren och arbetstagarnas representanter ska alltid avtala skriftligen om ordnandet av tjänster på distans. För att en tjänst ska kunna ges på distans krävs patientens muntliga eller skriftliga samtycke. Om patienten inte har gett sitt samtycke till att tjänsten ges på distans, ska tjänsten ordnas genom besök på arbetsplatsen eller genom ett möte med patienten.

Med distanstjänster inom den förebyggande företagshälsovården avses tjänster som tillhandahålls med hjälp av informations- och kommunikationsteknik i situationer där en yrkesperson inom företagshälsovården och arbetstagaren, arbetsgivaren eller företagaren befinner sig på olika platser och utbyter information i form av text-, ljud- eller bildfiler eller med hjälp av videoförbindelse över internet. Yrkespersonen inom företagshälsovården kan vid behov på distans ha kontakt med en yrkesperson inom den övriga hälso- och sjukvården, rehabiliteringen eller socialförsäkringssystemet. Enbart allmän hälsorådgivning är inte en distanstjänst.

Anvisningen är ett välkommet tillägg för att öka utnyttjandet av distanstjänster inom företagshälsovården. För närvarande finns det inga heltäckande bestämmelser om distanstjänster i gällande lagstiftning.

Anvisningen har utarbetats av Arbetshälsoinstitutet och Folkpensionsanstalten på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information:

Timo Leino, överläkare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2388
Reija Jääskeläinen, kompentenscenterchef, Folkpensionsanstalten, Förmånstjänster, tfn . 020 634 3229
Kristiina Mukala, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 325

Tillbaka till toppen