Hoppa till innehåll
Media

Nödbromsmekanism tas i bruk för att bromsa upp spridningen av covid-19-epidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 16.53
Pressmeddelande 417/2021

Statsrådet har fattat ett principbeslut om att ta i bruk en nationell nödbromsmekanism. I hanteringen av covid-19-epidemin återgås det till omfattande restriktioner och rekommendationer som styrs genom lagstiftning som gäller hela landet. 

Målet är att minska i synnerhet kontakterna mellan vuxna i de områden där epidemiläget är som värst och därmed bromsa upp spridningen av covid-19-epidemin. I Finland finns det för närvarande 17 områden med samhällsspridning av covid-19, så de åtgärder som rekommenderas gäller nästan hela landet. 

Under senhösten 2021 har epidemiläget snabbt försämrats. Behovet av sjukhusvård och belastningen på hälso- och sjukvården har ökat avsevärt, vilket också äventyrar behandlingen av andra sjukdomar. Genom de åtgärder som vidtagits tidigare har man inte i tillräcklig grad lyckats förhindra att epidemiläget försämras. 

Nödbromsen innebär att det vidtas både sådana åtgärder som det föreskrivs om i gällande lagstiftning och sådana åtgärder som förutsätter lagändringar.

Flera ytterligare åtgärder som begränsar närkontakter vidtas i de värsta epidemiområdena

Ministerierna uppmanar myndigheterna att ta i bruk omfattande och fullskaliga metoder för bekämpning av epidemin i områden med samhällsspridning.

Till de metoderna hör bland annat ytterligare begränsningar av offentliga tillställningar samt förbud mot tillställningar med hög eller måttlig smittorisk, avbrytande av sådan hobbyverksamhet för vuxna som utövas i grupp och innebär hög smittorisk, övergång till distansundervisning vid högskolor, stängning av sådana kund- och besökarutrymmen som innebär hög eller måttlig smittorisk samt begränsningar av antalet passagerare i kollektivtrafiken. Dessutom rekommenderas det att de som deltar i evenemang eller verksamheter eller besöker något slags lokaler gör ett hemtest innan det.

Dessutom föreskrivs det genom förordning om en treveckorsperiod under vilken det i områdena med samhällsspridning inte är möjligt att genom användning av covidintyg göra undantag från restriktionerna i lokaler och vid tillställningar där smittorisken är hög eller måttlig. 

Det införs också begränsningar av alkoholservering och öppettider hos förplägnadsrörelser, och användningen av covidintyg hos förplägnadsrörelserna begränsas i tre veckor. Bestämmelser om ändringarna utfärdas genom förordning. 

Dessutom har regeringen fastställt att inre gränskontroll ska återinföras vid Finlands gränser.

Åtgärdernas verkningar följs upp regelbundet

Nödbromsmekanismen tillämpas i hela landet och så kort tid som möjligt. Den avvecklas genast när den inte längre kan motiveras som proportionerlig och nödvändig.

Nödbromsmekanismens åtgärder och deras konsekvenser för hälsan, välfärden, ekonomin och de grundläggande fri- och rättigheterna har bedömts av flera olika ministerier i samarbete.

Social- och hälsovårdsministeriet ger regionerna anvisningar om ibruktagandet av nödbromsmekanismen. 

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef
Satu Koskela, avdelningschef
[email protected]

Tillbaka till toppen