Hoppa till innehåll
Media

Nationella strategiska mål och eskaleringsplaner för intensivvård och intensivövervakning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2022 9.11
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en beredningsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till nationella strategiska mål för intensivvård och intensivövervakning. Samtidigt planeras även regionala och nationella eskaleringsplaner med särskilt fokus på att få en översyn av den aktuella lägesbilden och säkerställa tillgången till kunnig personal i krissituationer av olika grad. Arbetsgruppens mandatperiod är 27.6.2022–13.1.2023. Syftet med de strategiska riktlinjerna är att hjälpa de behöriga myndigheterna att få en översyn av situationen och planera åtgärder som säkerställer tillräcklig kapacitet. Arbetet bidrar till att stärka beredskap och förberedelse för social- och hälsovårdsministeriets servicesystem.

Beredningsgruppens uppgifter  

  • göra en nationell bedömning av intensivvårds- och intensivövervakningskapaciteten i förhållande till olika specialområdens behov under de närmaste åren och att framlägga ett motiverat förslag till åtgärder som kan trygga kapaciteten under normala förhållanden. 
  • framlägga ett motiverat förslag till en nationell eskaleringsplan för intensivvård och intensivövervakning i krissituationer av olika grad, inklusive samarbete på både regional och nationell nivå mellan de välfärdsområden som har organiseringsansvar för tjänster. 
  • lyfta fram behov och exempel på beprövad god praxis och framlägga förslag till hur man kan förbättra tillgången till kunnig personal och upprätthålla kompetensnivån. 
  • i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd framlägga förslag till en aktuell lägesbild av intensivvård och intensivövervakning och hur man kan förbättra produktionen av peer review kunskap. 

I arbetet ska beredningsgruppen beakta branschens internationella utveckling, social- och hälsovårdens reform av krisberedskap som är i verkställighetsfasen, tillämpliga delar av planen för att stärka den materiella beredskapen för undantagsförhållanden som är utarbetad av delegationen för social- och hälsovården samt hur arbetet inom arbetsgruppen för social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet och tillgänglighet framskrider.

Beredningsgruppens mål

En ändamålsenlig förberedning för att den globala pandemin fortsätter ska ingå i målen för hybridstrategin för bekämpningen av covid-19-epidemin 2022  Social- och hälsovården blickar in i framtiden och andra krisscenarier när det gäller stärkande av beredskap och förberedelse. Utöver pandemier och infektionsexponering så kan en ökad kapacitet bli aktuell vid större transport- och industriolyckor, kemiska och strålningsexponeringssituationer och förändringar i det allmänna säkerhetsläget. 

Beredningsgruppen ska utarbeta en mellanrapport om sitt arbete före den 14 oktober 2022 och en slutrapport före den 20 december 2022.

Mer information:

Stepani Bendel, ordförande för arbetsgruppen, [email protected]
Mikko Pietilä, vice ordförande, [email protected]
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected]

Tillbaka till toppen