Hyppää sisältöön
Media

Intensiiva- ja intensiivabearráigeahččodikšumii riikkaviidosaš strategalaš mihttomearit ja eskalašuvdnaplánat

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2022 9.11
Dieđáhus

Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija lea ásahan válmmaštallanjoavkku, man doaibman lea gárvvistit evttohusa intensiiva- ja intensiivabearráigeahččodivššu riikkaviidosaš strategalaš mihttomearrin. Seammás gárvvistat maiddái plánaid guvllolaš ja riikkaviidosaš eskalašuvdnaplánaide ja váldit vuhtii eandalii áiggi čuvvon dillegova bajásdoallama ja čeahpes bargoveaga oažžuma sihkkarastima sierra dásiid kriisadiliin. Bargojoavkku doaibmaáigodat lea 27.6.2022 - 13.1.2023. Strategalaš linnjemiid mihttomearrin lea doarjut doaibmaválddálaš virgeoapmahaččaid daid bajásdoaladettiin dillegova ja plánedettiin kapasiteahta reahkkáma dorvvastan doaimmaid. Bargu lea sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa bálvalanvuogádaga válmmašvuođa ja ráhk-kaneami nannema várás.

Válmmaštallanjoavkku doaibman lea

  • hábmet riikkaviidosaš árvvoštallama intensiiva- ja intensiivabearráigeahččodivššu kapasiteahta reahkkámis sierra spesiálasurggiid dárbbuid ektui ja ákkastallon evttohusa kapasiteahta dorvvasteami doaimmain dábálaš diliin.
  • dahkat ákkastallojuvvon evttohusa intensiivadivššu ja intensiivabearráigeahččodivššu riikkaviidosaš eskalašuvdnaplánemis sierra dási kriisaskenarioin, maiddái bálvalusaid ordnenovddasvástádusas lean buresveadjinguovlluid ovttasbarggus ovttasdoaibmaguovlluid bokte ja riikkaviidosaččat.
  • bajidit ovdan dárbbuid ja ovdamearkkaid vásihuvvon buriin geavadagain ja dahkat evttohusa čeahpes bargoveaga oažžuma buorideapmin ja čehppodatdási bajásdoallamii.
  • Ovttasbarggus Dearvvašvuođa ja buresveadjima lágádusain dahkat evttohusa áigedási intensiiva- ja intensiivabearráigeahččodivššu dillegovva- ja veardidanárvvoštallandieđu buvttadeami buorideapmin.

Barggus galgá váldit vuhtii suorggi riikkaidgaskasaš ovdáneami, doaibmabidjomuttus lean sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa válmmašvuođaguovddášođastusa, spiehkastatdiliid sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa ráđđádallangotti jođihemiin plánejuvvon materiálalaš ráhkkaneami sihkkarastima heivvolaš osiid bokte sihke sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi bargoveaga reahkkáma ja oažžuma bargojoavkku barggu ovdáneami.

Válmmaštallanjoavkku ásaheami mihttomearit

Koronaepidemiija goahcama hybridastrategiija mihttomeriide jagi 2022 gullá sisa vuogálaš ráhkkaneapmi globála pandemiija joatkašuvvamii. Sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa válmmašvuođa ja ráhkkaneami nannemis geahčastat lea siktejuvvon maiddái guhkkelii boahttevuhtii ja maiddái eará kriisaskenarioide. Kapasiteahta lasiheapmi sáhttá boahtit ovdan pandemiijaid ja infekšuvdnanjoammuma lassin ovdamearkan johtalusa ja industriija stuorralihkohisvuođain, kemiijalaš ja suonjardanbáidnašuvvama diliin ja oppalaš dorvvolašvuođadili rievddadettiin.

Válmmaštallanjoavku galgá gárvvistit barggustis gaskaraportta 14.10.2022 rádjai ja loahpparaportta 20.12.2022 rádjai. 

Lassedieđut:

Válmmaštallanjoavkku sj Stepani Bendel, [email protected]
Mikko Pietilä, Várresátnejođiheaddji [email protected]
SDM:a oktavuođaolbmot Sirkku Pikkujämsä, dálkunráđđi, sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija, [email protected]

Back to top