Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna Pekonen och Kiuru hörs av Europaparlamentets utskott

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.7.2019 13.02 | Publicerad på svenska 23.7.2019 kl. 13.42
Nyhet

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru är denna vecka i Bryssel för att höras av Europaparlamentet. Ministrarna presenterar priorite-ringarna för Finlands EU-ordförandeskap i de av parlamentets utskott som hänför sig till ministrarnas ansvarsområden.

Prioriteringarna är gemensamma värden och rättsstatsprincipen som hörnstenar i EU:s verksamhet, ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering, säkerställande av medborgarnas övergripande säkerhet samt EU som global klimatledare.

Minister Kiuru hörs av parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) den 23 juli. Till utskottets ansvarsområden hör avfalls- och resurshantering, luft- och vattenkvalitet samt skydd av den biologiska mångfalden.

Minister Pekonen hörs av parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) den 24 juli tillsammans med arbetsminister Timo Harakka. Utskottets viktigaste ansvarsområden är syssel-sättningspolitiken och alla frågor som hänför sig till socialpolitik, arbetsförhållanden, yrkesutbild-ning och fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer.

Jämställdhetsminister Thomas Blomqvist hörs av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) den 23 september.

Hörandena är en del av Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd. I början av ordförande-skapet hörs var och en av ordförandelandets ministrar av parlamentet.

Utskotten bereder de ärenden som behandlas vid parlamentets plenarsammanträden

Före Europaparlamentets plenarsammanträden bereds ärendena i utskott, som består av ledamöter i parlamentet. Utskotten är arbetsgrupper specialiserade på olika tematiska helheter.

I samband med hörandena kan utskotten ställa frågor till ministrarna om aktuella ämnen. Vid höran-dena i parlamentet representerar ordförandeskapets ministrar i första hand Europeiska unionens råd. Parlamentets utskott granskar kommissionens förslag till lagstiftning samtidigt som rådet, som består av ministrar från EU:s medlemsländer. Europaparlamentet antar tillsammans med rådet EU-lagstiftning som baserar sig på Europeiska kommissionens förslag.

Diskussionerna i parlamentsutskotten direktsänds på webben.

Ytterligare information:

Noora Saarinen, specialsakkunnig, tfn +358 2951 63039

Tillbaka till toppen