Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård: det behövs flera åtgärder för att trygga social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 15.42 | Publicerad på svenska 16.6.2022 kl. 16.00
Pressmeddelande

Temat för mötet för ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård den 16 juni var åtgärderna för att trygga personalens tillräcklighet och tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården. 

Läget vad gäller social- och hälsovårdspersonalen och orsakerna till bristen på arbetskraft varierar beroende på yrkesgruppen. För att få en helhetsbild av läget och hitta lösningar behövs det ett starkt kunskapsunderlag.  

Ministerarbetsgruppen behandlade en förstudie om antalet anställda inom social- och hälsovården och metoderna för beräkning och uppföljning av antalet anställda. Målet är att få en tillförlitlig och aktuell bild av antalet yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i hela landet och i regionerna så att det är lättare att förutse och trygga arbetskraftens tillräcklighet och tillgången till arbetskraft.  

Enligt förstudien är för närvarande det bästa sättet att få en helhetsbild att sammanföra uppgifterna om antalet personer som arbetar med uppgifterna från arbetsförmedlingsbyråerna.

För arbetsplatser som har brist på arbetskraft utarbetas ett program för att förbättra förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete

Enligt ministerarbetsgruppen krävs det flera samtidiga åtgärder för att trygga personalens tillräcklighet och tillgången till arbetskraft. En av de åtgärder som föreslogs var att man ska utarbeta ett program för att förbättra förutsättningarna att göra ett bra arbete. Syftet med programmet är att tillsammans och utgående från arbetsplatsernas behov utveckla förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete så att personalen orkar bättre med sitt arbete och produktiviteten ökar. Programmet riktar sig till de arbetsplatser inom social- och hälsovården där bristen på arbetskraft är särskilt stor.  

Arbetet med att hitta metoder för att utreda och beskriva förutsättningarna för ett bra arbete och för att skapa samarbetsnätverk ska börja redan under denna valperiod. Dessutom bereds en helhet för inlärning, utbildning och utveckling inom social- och hälsovården som ska genomföras under åren 2023-2025. 

Stort behov av omsorgsassistenter inom tjänsterna för äldre

Under mötet diskuterade man också vikten av att öka användningen av omsorgsassistenter inom tjänsterna för äldre. Enligt Institutet för hälsa och välfärd finns det ännu inte omsorgsassistenter i alla regioner och verksamhetsenheter. Även tillsynsmyndigheterna anser att vårdhemmen borde ha fler omsorgsassistenter. Därför beslutade man att kartlägga behovet och utbildningen för att kunna bedöma hur mycket ytterligare utbildning som behövs och hur många som behöver utbildas.   

Programmet ska innehålla en färdplan med långsiktiga åtgärder  

För att trygga personalens tillräcklighet och tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården behövs det enligt ministerarbetsgruppen ett långsiktigt och omfattande samarbete som fortsätter också följande regeringsperiod. 

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har under våren utarbetat en färdplan som sträcker sig över valperioden. De strategiska spetsarna i färdplanen är förutsättningar för ett bra arbete, kompetens, produktivitet, analys av kunskapsunderlag och prognostisering. Arbetsgruppens arbete med färdplanen fortsätter i höst. Färdplanen ska bli färdig under denna valperiod. 

Mer information    

Jaska Siikavirta, direktör 
Taina Mäntyvirta, generalsekreterare  
[email protected]

Tillbaka till toppen