Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förslag till ändring av läkemedelslagen sänds på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
25.8.2016 16.03
Pressmeddelande 120/2016

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om en ändring av läkemedelslagen. De föreslagna ändringarna gäller huvudsakligen apoteksverksamheten.

Förslaget innehåller många ändringar genom vilka man strävar efter ändra på bestämmelser om tillståndsförfarandet och apoteksverksamheten med hänsyn till de praktiska behoven. Bland annat föreslås att förfarandena för kungörande av lediga apotekstillstånd ska förenklas och innehållet i kungörelserna förbättras. För att byte av apotekare ska bli snabbare föreslås det att tidsfristen för övertagande av apotek förkortas från ett år till sex månader. När det gäller situationer där apotekaren byts preciseras rättigheterna och skyldigheterna för den nya apotekaren och den apotekare som avstår från apoteket. Det föreslås att till lagen fogas en bestämmelse om att Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har rätt att förelägga vite för att förstärka förelägganden som meddelats vid en inspektion.

Apotekarna bedriver den egentliga apoteksverksamheten som enskilda näringsidkare. Många apotekare har dock grundat aktiebolag, vars verksamhet bedrivs i apotekslokalerna och genom vilka försäljningen av s.k. allmänna handelsvaror, såsom kosttillskott och kosmetik, sker. I fråga om detta föreslås ändringar. Målet är att man inom ramen för det nuvarande systemet med apotekstillstånd stävar efter att apoteksverksamhet ska bedrivas under de former som är utgångspunkten i läkemedelslagen, dvs. att apoteksverksamheten bedrivs i form av apotekarens personliga verksamhet.

Största delen av förslagen har redan varit på remiss. Det förslag till ändring av läkemedelslagen som nu sänds på remiss baserar sig till största delen på en regeringsproposition (RP 326/2014 rd) som bereddes redan under den förra regeringsperioden. Då hann förslaget inte behandlas färdigt av riksdagen före riksdagsvalet våren 2015.

Remisstiden går ut 9.9.2016. Efter det lämnar regeringen propositionen till riksdagen. Lagen avses huvudsakligen träda i kraft den 1 januari 2017. Det förslag som gäller bedrivande av andra företags verksamhet i apotekslokalerna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information:

Merituuli Mähkä, jurist, tfn 02951 63575, [email protected]

Material i anslutning till remissbehandlingen (på finska)

Tillbaka till toppen