Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utkast till regeringsproposition om besparingar i läkemedelsersättningarna sänds på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
25.8.2016 16.03
Pressmeddelande 119/2016

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om en regeringsproposition genom vilken avsikten är att komplettera de läkemedelsbesparingar som gjordes i fjol. Besparingsmålet är 134 miljoner euro, så att de besparingar på totalt 150 miljoner euro som enligt statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram ska göras i läkemedelsersättningarna uppnås från och med 2017.

Det föreslås att besparingarna i läkemedelsersättningarna genomförs på sätt som främjar priskonkurrensen vid prissättningen av läkemedel, minskar läkemedelsavfallet, främjar rationell läkemedelsbehandling och uppdaterar systemet för specialersättning.

Enligt förslaget ska i sjukförsäkringslagen införas en ny bestämmelse om prissättning för den första biosimilar som omfattas av ersättning. I bestämmelsen bestäms en prisnivå för biosimilaren som kan anses skälig i förhållande till det motsvarande biologiska originalpreparatet. På motsvarande sätt ändras bestämmelserna om ny bedömning av partipriset för originalpreparatet när ett nytt synonympreparat upptas i ersättningssystemet.

För att öka priskonkurrensen föreslås det att referensprissystemet utvidgas till att omfatta parallellimporterade och parallelldistribuerade preparat. Preparaten ska dock fortfarande omfattas av fastställande av priset. Dessutom föreslås det att det prisintervall som föreskrivs i läkemedelslagen minskas.

För att minska läkemedelsavfallet och främja rationell läkemedelsbehandling föreslås det att expedieringsintervallen för preparat som ersätts enligt sjukförsäkringslagen ändras. Mängden dyra läkemedel som det betalas ersättning för på en och samma gång begränsas till att motsvara en månads behov. I fråga om grundersättningsgilla läkemedel föreslås det att den föregående läkemedelssatsen ska vara nästan helt använd innan den nya läkemedelssatsen kan expedieras som ersättningsgill. Till denna del kommer det förfarande som införs att motsvara den praxis som tillämpas vid ersättning av specialersättningsgilla läkemedel.

Det föreslås att systemet för specialersättning uppdateras genom att alla andra diabetesläkemedel än insulinpreparat överförs till den lägre specialersättningsklassen. Insulinbehandling som behandling med ersättande verkan kommer fortsättningsvis att för alla diabetespatienter kvarstå i den högre specialersättningsklassen.

Dessutom föreslås det att man tar i bruk ett nytt riskfördelningsförfarande som främjar lansering av nya och innovativa läkemedel på marknaden. Genom förfarandet möjliggörs ett kontrollerat ibruktagande av dessa läkemedel. Det ska föreskrivas om riskfördelningsmodellen i sjukförsäkringslagen, och förfarandet blir en del av ersättnings- och prisfastställelseförfarandet. Bestämmelserna om förfarandet ska vara i kraft en viss tid.

Remisstiden går ut den 9 september 2016. Efter det lämnar regeringen propositionen till riksdagen. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information:

Liisa Siika-Aho, direktör, tfn 02951 63085, [email protected]

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63195, [email protected]

Material i anslutning till remissbehandlingen (på finska)

Tillbaka till toppen