Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausuntopyyntö lääkekorvaussäästöjä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.8.2016 16.03
Tiedote 119/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joilla on tarkoitus täydentää viime vuonna tehtyjä lääkesäästöjä. Säästötavoite on 134 miljoonaa euroa, jotta saavutetaan pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa vaaditut yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017 lähtien.

Lääkekorvaussäästöt ehdotetaan toteutettavaksi keinoilla, joilla edistettäisiin hintakilpailua lääkkeiden hinnoittelussa, vähennettäisiin lääkejätettä, edistettäisiin rationaalista lääkehoitoa sekä tarkistettaisiin erityiskorvausjärjestelmää.

Ehdotuksessa sairausvakuutuslakiin lisättäisiin uusi hinnoittelusäännös ensimmäiselle korvattavalle biosimilaarille. Säännöksessä määriteltäisiin biosimilaarille kohtuulliseksi katsottava hintataso suhteessa vastaavaan biologiseen alkuperäisvalmisteeseen. Vastaavasti tarkistettaisiin säännöksiä alkuperäisvalmisteiden tukkuhinnan uudelleen arvioinnista, kun korvausjärjestelmään tulee uusi rinnakkaisvalmiste.

Hintakilpailun lisäämiseksi viitehintajärjestelmää ehdotetaan laajennettavaksi rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteisiin. Valmisteet säilyisivät kuitenkin hinnanvahvistuksen piirissä. Lisäksi kavennettaisiin lääkelaissa säädettyä hintaputkea.

Lääkejätteen vähentämiseksi ja rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavien valmisteiden toimitusväleihin. Kalliiden lääkkeiden kerralla korvattava määrä rajattaisiin yhden kuukauden tarvetta vastaavaksi. Peruskorvattavien valmisteiden osalta ehdotetaan, että aiemmin ostettu erä olisi lähes kokonaan käytetty ennen kuin uusi erä toimitettaisiin korvattuna. Tältä osin käytäntöön otettava menettely vastaisi erityiskorvattavien lääkkeiden korvaamisessa sovellettavaa käytäntöä.

Erityiskorvausjärjestelmää ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirrettäisiin alempaan erityiskorvausluokkaan. Insuliinihoito vaikutustavaltaan korvaavana hoitona säilyisi edelleen ylemmässä erityiskorvausluokassa kaikille diabetespotilaille.

Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi riskinjakomenettely edistämään uusien ja innovatiivisten lääkkeiden markkinoille tuloa. Menettelyllä mahdollistettaisiin näiden lääkkeiden hallittu käyttöönotto. Riskinjakomallista säädettäisiin sairausvakuutuslaissa ja menettely tulisi osaksi korvattavuus- ja hinnanvahvistusmenettelyä. Menettelyä koskevat säännökset olisivat voimassa määräajan.

Lausuntoaikaa on 9.9.2016 asti. Tämän jälkeen hallitus antaa esityksen eduskunnalle. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.tammikuuta 2017.

Lisätietoja:

johtaja Liisa Siika-aho p. 02951 63085, [email protected]
neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo p. 02951 63195, [email protected]

Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57 b ja 102 §:n sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta

Luonnos lääkkeenmääräämisasetuksen muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetuksen poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä muuttaminen

Muistio valtioneuvoston asetuksen lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia, muuttaminen

Sivun alkuun