Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvecklandet av barn- och familjetjänsterna fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet
24.10.2019 14.33
Pressmeddelande

Arbetet enligt programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna fortsätter under regeringsperioden för statsminister Rinnes regering. En betydande del av det fortsatta utvecklingsarbetet sker inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral. Det gör att man kan undvika fristående projektarbete och stärka det långsiktiga, gemensamma förändringsarbetet i regionerna.

Under förra regeringsperioden utvecklades tjänsterna för barn och familjer inom ramen för utvecklingsprogrammet LAPE. Genomförandet av de centrala målen och resultaten för utvecklingsprogrammet fortsätter nu utifrån riktlinjerna i regeringsprogrammet. 
Utvecklingsarbetet fortsätter genom tre helheter. Huvudprioriteringarna i utvecklandet är familjecenter och tidigt stöd i vardagen, mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel samt utveckling av barnskyddet. 

Tjänsterna för barn och familjer utvecklas i samarbete

En god vardag för barn, unga och familjer stöds genom samarbete mellan olika aktörer. Därigenom stärks stödtjänsterna med låg tröskel samt tillgången till stöd och vård i ett tidigt skede i samband med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Utgångspunkten för utvecklandet av barnskyddet är att de individuella behoven hos barn och unga ska tillgodoses genom sektorsövergripande insatser.


Social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen samt lokala och regionala nyckelaktörer samarbetar inom områden som ligger i kontaktytorna mellan social- och hälsovårdsväsendet och bildnings- och ungdomsväsendet. Det säkerställs också att civilsamhällesorganisationer hörs och att deras expertis kommer till användning.


Som stöd för utvecklandet av tjänsterna för barn, unga och familjer tillsätter social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet en gemensam uppföljnings- och stödgrupp, som också har kopplingar till beredningen av en barnstrategi. 

Stöd till det regionala utvecklingsarbetet

För genomförandet av programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna har det reserverats sammanlagt 23,6 miljoner euro för 2020–2022. Finansieringen riktas till att stödja det regionala utvecklingsarbetet. Landskapen uppmuntras också att i sina egna organisationer fortsätta med den förändringsagentsverksamhet som tidigare inletts. Ansökningsanvisningar och detaljerade uppgifter om statsunderstödet för det regionala utvecklingsarbetet publiceras under 2019.


Under regeringsperioden bereds också en förvaltningsövergripande barnstrategi som baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. Beredningen av barnstrategin sker vid sidan av programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna. För barnstrategin har det reserverats ett eget anslag.
 

Ytterligare information

Timo Lehtinen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 387, [email protected]

Tillbaka till toppen