Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 13.49
Pressmeddelande 222/2022

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård. Bestämmelser om vården och om socialvårdens mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete ska i fortsättningen finnas i huvudsak i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

I mentalvårdslagen och lagen om missbrukarvård ska i fortsättningen endast finnas bestämmelser om vård oberoende av patientens vilja och om statens sinnessjukhus. De bestämmelser i lagen om missbrukarvård som gäller förordnande till vård oberoende av patientens vilja på grund av våldsamhet föreslås bli upphävda.

Till både socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen föreslås nya bestämmelser om andra former av missbruk utöver de gällande bestämmelserna om missbruk och missbruksproblem.

Syftet med reformen är att förbättra mentalvårdens och missbrukar- och beroendevårdens tillgänglighet, kvalitet och behovsenlighet. Dessutom är syftet att stärka kundens rätt att på lika villkor få behövlig service i alla åldersgrupper.

Ansvarsfördelningen inom social- och hälsovården förtydligas

Det föreslås att bestämmelserna om tjänster som tillhandahålls gemensamt av social- och hälsovården förtydligas.

När det gäller sådana tjänster ska på tillhandahållandet av socialvårdstjänster, såsom social rehabilitering, tillämpas bestämmelserna i socialvårdslagen och på tillhandahållandet av vård och medicinsk rehabilitering bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen. Om dessa tjänster innefattar verksamhetsformer eller metoder som lämpar sig för både socialvården och hälso- och sjukvården, till exempel träning i olika färdigheter, ska man välja den tjänst och den tillämpliga lagstiftning som bäst tryggar klientens intressen.

Socialjouren och hälso- och sjukvården tillhandahåller tillsammans psykosocialt stöd i akuta situationer. I akuta situationer ska socialjouren ansvara för ledningen av det psykosociala stödet i initialskedet. I fråga om bestämmelserna om psykosocialt stöd i akuta och traumatiska situationer förtydligas vad som stödet innebär inom socialvården och inom hälso- och sjukvården. Det psykosociala stödet till patienterna inom hälso- och sjukvården ligger i första hand på hälso- och sjukvårdens ansvar.

Vården och socialvårdstjänsterna ska ordnas mångsidigt och vid behov tillsammans

Mentalvården och missbrukar- och beroendevården ska ordnas på ett mångsidigt sätt. Utöver sjukhusvård och öppen sjukvård ska det alltså ordnas till exempel tjänster som är mobila eller som tillhandahålls i hemmet. Patienterna ska tryggas den helhet av hälso- och sjukvård som de behöver.

Det gäller att säkerställa kontinuiteten i vården till exempel när patienter flyttas från en vårdenhet till en annan eller till institutions- eller boendeservice. Vården ska också genomföras genom samarbete mellan primärvården och den specialiserade sjukvården. Brådskande vård ska också omfatta omedelbart behov av avvänjning till följd av användning av berusningsmedel.

I socialvårdslagen föreslås bestämmelser som ska främja det samhällsinriktade och uppsökande sociala arbetet. I lagen ska det dessutom preciseras vilken socialservice välfärdsområdet ska ordna i form av särskild service inom alkohol- och drogarbetet och beroendearbetet och i form av service inom mentalvårdsarbetet. Som särskild service inom alkohol- och drogarbetet och beroendearbetet ska åtminstone socialarbete, social handledning, social rehabilitering och boendeservice ordnas. Som inriktad service inom mentalvårdsarbetet som svarar mot försämrad psykisk funktionsförmåga ska ingå åtminstone boendeservice samt socialt arbete, social handledning och social rehabilitering som ges som en del av den.

Till socialvårdslagen ska som ny form av socialservice fogas dagcenterservice som ska erbjudas som särskild service inom alkohol- och drogarbetet till personer som missbrukar berusningsmedel. Propositionen stärker också ställningen för personer som behöver särskilt stöd.

Skyldigheten att tillhandahålla arbetshandledning utvidgas till att även omfatta missbrukar- och beroendevården. I dagsläget är arbetshandledningen lagstadgad inom mentalvården.

Ytterligare information:

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 0295 163 224, [email protected]
Helena Vorma, medicinalråd, tfn 0295 163 388, [email protected] (hälso- och sjukvårdstjänster)
Virva Juurikkala, socialråd, tfn 0295 163 204, [email protected] (socialvårdstjänster)

Tillbaka till toppen