Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Rätten till hälso-och sjukvårdstjänster i Finland för barn och gravida kvinnor med invandrarbakgrund

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2017 10.48
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat en kommuninfo med vilken ministeriet vill tydliggöra rättigheterna till hälso- och sjukvårdstjänster för barn och gravida kvinnor med invandrarbakgrund.

Enligt grundlagen ska det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa. Det allmänna ska också stödja familjerna och andra som svarar för omsorgen om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och individuella uppväxt. De grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna ska också tillgodoses. De internationella människorättskonventioner som konventionsstaterna har erkänt genomförs genom den nationella lagstiftningen.

I kommuninfon informeras det om rättigheterna till hälso- och sjukvårdstjänster för personer som söker internationellt skydd, personer som har beviljats uppehållstillstånd och har registrerats som invånare i en kommun samt personer som vistas i landet utan att ha en hemkommun.

Ytterligare information

Viveca Arrhenius, socialråd, tfn 0295 163 286
Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 389
Sari Ekholm, överläkare, tfn 0295 163 441
Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329

OBS! Detta kommuninfo (23.8.2017) ersätter kommuninfot 4/2017 (14.8.2017), i vilket texten på sida 2 gällande personer som har beviljats uppehållstillstånd och flyttat till en kommun har rättats. Den korrigerade texten lyder: När en person har beviljats uppehållstillstånd och har registrerats i befolkningsregistret som invånare i en kommun, har personen rätt till kommunens hälsotjänster trots att han eller hon ännu bor på förläggningen för asylsökande. Kostnaderna som uppstår för hälsotjänsterna ankommer då på kommunen.

Tillbaka till toppen